Begroting 2020

Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk

Visie

We willen een gemeente zijn waar het goed wonen, werken en recreëren is en dat de bewoners van de gemeente Gennep veilig zijn en zich veilig voelen. Ook sociaal veilig. En in een gemeente als de onze - met een sociale demografie met kwetsbare inwoners - moet sociale samenhang dan vanzelfsprekend zijn. Een bloeiend verenigingsleven bevordert de sociale samenhang. We nemen verantwoordelijkheid voor onszelf en voor elkaar. Als gemeente kunnen en willen we daar een stimulerende en ondersteunende rol in vervullen. Wij scheppen daarvoor (voor zover nodig) de randvoorwaarden dat onze inwoners elkaar kunnen ontmoeten en dat zij mee kunnen doen aan onze samenleving. Samen nemen wij ook de verantwoordelijkheid voor onze inwoners die het wat minder getroffen hebben. Ook voor hen moet het goed toeven in de gemeente Gennep zijn. Als zij gebruik moeten maken van de ondersteuning die de gemeente op diverse terreinen biedt, worden zij ruimhartig en klantgericht met raad en daad terzijde gestaan. Een bloeiend verenigingsleven is daarbij van essentieel belang.

De inwoners en ondernemers van de gemeente Gennep kunnen rekenen op een meedenkende gemeente die maatwerk levert. De gemeentelijke dienstverlening sluit aan bij de wensen, behoeften en mogelijkheden van onze klanten. We hechten aan burgerparticipatie en overheidsparticipatie, maar willen onze inwoners en ondernemers niet overvragen. We hebben een flexibele rolopvatting: er is veel ruimte voor initiatieven vanuit de lokale samenleving zelf, maar als het nodig is, zijn we ook bereid zelf de regie te nemen.

Binnen het sociaal domein is al enkele jaren de beweging die we transformatie noemen ingezet: naar inwoners die meer zelf aan zet zijn en naar een meer passende en samenhangende zorg en ondersteuning voor kwetsbare inwoners. De huidige ontwikkelingen binnen de jeugdzorg en Wmo versterken de noodzaak om hier onverminderd mee door te gaan. We gaan onderzoeken hoe we de kosten binnen het sociaal domein (jeugdzorg en WMO) tot gewenste proporties kunnen brengen in relatie tot de gewenste kwaliteit.
 
In 2020 geven we met onze omgeving (partners, inwoners, overige betrokkenen) het programmaplan Ontmoeten Meedoen Ondersteunen (OMO) verder vorm en geven we uitvoering aan de nieuw te ontwikkelen arbeidsmarktvisie. Hierbij sluiten we aan bij de actuele ontwikkelingen en maken we actief gebruik van bruikbare inzichten die elders zijn opgedaan. We volgen daarbij de rode draad van de positieve gezondheid en de eigen kracht van de inwoners, zelfregie en collectief eigenaarschap.

Met inzet van vrijwillige projecten en algemene voorzieningen zullen we het gebruik van de maatwerkvoorzieningen, voor zover mogelijk, terugbrengen. Daarbij maken we onderscheid tussen wat noodzakelijk is en wat wenselijk voor het welbevinden van onze inwoners. Zo is het voor iedereen goed toeven in de gemeente Gennep.

Duurzaamheid

We geven uitvoering aan de gemeentelijke duurzaamheidsvisie, zoals verwoord in de beleidsnota ‘Duurzaam Gennep’ (2017). We willen ervoor zorgen dat ook onze inwoners met een kleine beurs aangehaakt worden en/of blijven bij de energietransitie.

Volle kracht vooruit, de speerpunten

  • Voldoende voorzieningen voor iedereen: we willen dat er in elke kern passende en op de lokale behoefte toegesneden (gemeenschaps)voorzieningen aanwezig zijn. Wij willen dat het in de gemeente Gennep ook goed toeven is voor jeugd en jongeren en dat er ook voor hen voldoende voorzieningen zijn.
  • Preventieve aanpak: we gaan extra aandacht besteden aan de jeugdzorg enerzijds om bestaande problemen in te dammen en anderzijds om door preventie winst te boeken. We willen ook dat de filosofie positieve gezondheid breed gedragen en geïmplementeerd gaat worden vanwege de preventieve werking die er van uit gaat.
  • Succesvolle transformatie Sociaal Domein: we willen komen tot een succesvolle en op een Gennepse leest geschoeide transformatie van het sociaal domein, waarbij we uitgaan van eigen kracht, zelfregie en collectief eigenaarschap.
  • Aandacht voor elkaar: we willen de dienstverlening voor degenen die een beroep op de gemeente Gennep moeten doen, verbeteren en het dienstenpakket uitbreiden. We willen dat de instrumenten die we beschikbaar hebben voor de ondersteuning van minder draagkrachtigen, meer gebruikt gaan worden en breiden die op onderdelen uit. We zorgen voor actuele informatieverstrekking daarover. Wij willen blijven zorgen voor mensen die kwetsbaar zijn en bijvoorbeeld beschut werk nodig hebben.
  • Sociale participatie: we willen dat de uitstroom uit de bijstand verhoogd wordt om sociale participatie te bevorderen en het gebruik van uitkeringen te beperken.
  • Integratie van migranten: we willen dat migrantengroepen succesvol in onze gemeente integreren en zich hier thuis en op hun plaats voelen.

Lasten

Lasten € 23.204.778
Baten € -4.067.397
Saldo € 19.137.381
ga terug