Begroting 2020

Aanbiedingsbrief

Datum:      17 september 2019
Zaaknummer:   346522

Onderwerp:   Begroting 2020

Geachte leden van de raad,

Sinds 2018 zijn wij samen met u op weg naar een meer leefbare, sociale, veilige, bruisende, duurzame en klantgerichte gemeente. Als college hebben we al in het vorige jaar de vele ambities uit het coalitieakkoord vertaald naar de meerjarenbegroting en daarmee de nodige stappen in de door u gewenste richting gezet. Die beweging willen we ook de komende jaren voortzetten. De randvoorwaarden daarvoor zijn aanwezig, want we kunnen u melden dat we het tekort van structureel  € 1 miljoen hebben gedicht (Voorjaarsnota 2019) zonder afbreuk te doen aan uw wensen.  

Van belang is te melden dat ook in de gemeente Gennep de kosten voor jeugdzorg toenemen en de vraag naar Wmo-voorzieningen stijgt. Door een aantal gerichte maatregelen zorgen we er echter voor dat we uw ambities overeind kunnen houden. Bij die maatregelen gaat het onder andere om verlaging van de rekenrente, een beperkte aanpassing van de lasten, een verlaging van de personeelskosten, het slim inzetten van de algemene reserve en een taakstellende bezuiniging op het sociaal domein.

Die taakstellende bezuiniging is wat ons betreft niet strijdig met ons streven om een sociale gemeente te zijn, een gemeente waar zorg wordt verleend aan iedereen die deze zorg nodig heeft. We zien mogelijkheden om de kosten van jeugdzorg en WMO te beteugelen. Om dat verantwoord te kunnen doen gaan we onderzoeken of we de stijgende kosten kunnen beperken zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van de dienstverlening. Op basis van dat onderzoek bepalen we in het voorjaar van 2020 of we voldoende op het sociaal domein kunnen inverdienen óf dat we over de gehele breedte van het gemeentelijk beleid (en dus integraal) keuzes moeten maken om al onze ambities overeind te kunnen houden. Indien van toepassing, leggen we die keuzes bij de Voorjaarsnota 2020 aan u voor.

Tot slot: op dit moment leggen wij u een meerjarig sluitende begroting voor  waarin niet alleen aandacht is voor kostenbeheersing en de uitdagingen die zich voordoen op het gebied van het sociaal domein. In de nieuwe begroting zijn namelijk ook weer enkele belangrijk concrete wensen vanuit het coalitieprogramma verwerkt. Daarbij gaat het met name om de realisatie van het KEC, de invoering van het omgevingsplan en het onderzoek naar een mogelijke doorsteek tussen Ringbaan en N271.

Wij zien uit naar een vruchtbare behandeling van onze voorstellen in de gemeenteraad.

Financiële situatie

Het saldo van de  meerjarenbegroting ziet er als volgt uit:

2020 €   32.000 positief
2021 €  66.000 negatief
2022 €   34.000 positief
2023 € 234.000 positief.

We hebben de begroting in aansluiting op de beweging die we de vorige begroting in gang hebben gezet, verder vormgegeven. Dit is gebeurd  met de bedoeling u als leden van de raad beter te bedienen en de samenhang tussen visie, ambities,  doelen en activiteiten in combinatie met de financiële vertaling daarvan verder te verhelderen.
Qua opzet heeft de begroting vier hoofdbestanddelen: een overzicht van bijstellingen die hebben plaatsgevonden ten opzichte van de voorjaarsnota 2019 in combinatie met een dekkingsplan,  het programmaplan, de (verplichte) paragrafen en de bijlagen.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Gennep,

ga terug