Begroting 2020

Exploitatiebegroting

Baten en lasten programmabegroting

2019

Programma

Lasten

Baten

Saldo

01

Veiligheid

1.670.637

-48.000

1.622.637

02

Openbare ruimte

3.334.292

-382.000

2.952.292

03

Economische structuur, toerisme en recreatie

1.563.161

-1.701.705

-138.544

04

Onderwijs en kinderopvang

1.372.091

-101.000

1.271.091

05

Cultuur en sport

2.184.893

-57.425

2.127.468

06

Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk

24.221.684

-4.525.841

19.695.843

07

Duurzaamheid

3.578.355

-4.019.888

-441.533

08

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

2.436.584

-1.660.189

776.395

09

Dienstverlening

511.659

-185.135

326.524

10

Bestuur en organisatie

8.919.910

-838.910

8.081.000

Subtotaal programma

49.793.266

-13.520.093

36.273.173

Algemene dekkingsmiddelen

1.120.044

-33.518.925

-32.398.881

Onvoorziene uitgaven

Gerealiseerd totaal resultaat van baten en lasten

50.913.310

-47.039.018

3.874.292

02

Mutaties reserves programma

-171.596

-171.596

03

Mutaties reserves programma

-565.879

-565.879

04

Mutaties reserves programma

-40.000

-40.000

05

Mutaties reserves programma

-35.500

-35.500

06

Mutaties reserves programma

-721.687

-721.687

07

Mutaties reserves programma

-86.752

-86.752

08

Mutaties reserves programma

-37.015

-37.015

09

Mutaties reserves programma

-47.000

-47.000

10

Mutaties reserves programma

-1.283.523

-1.283.523

11

Mutaties reserves programma

-29.000

-29.000

Subtotaal mutaties reserves

-3.017.952

-3.017.952

Gerealiseerd resultaat

50.913.310

-50.056.970

856.340

Baten en lasten programmabegroting

2020

Programma

Lasten

Baten

Saldo

01

Veiligheid

1.641.427

-45.500

1.595.927

02

Openbare ruimte

3.432.871

-372.000

3.060.871

03

Economische structuur, toerisme en recreatie

1.208.589

-1.608.000

-399.411

04

Onderwijs en kinderopvang

3.056.586

-152.500

2.904.086

05

Cultuur en sport

2.029.384

-52.425

1.976.959

06

Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk

23.204.778

-3.817.397

19.387.381

07

Duurzaamheid

3.997.324

-4.001.770

-4.446

08

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

3.491.677

-2.509.400

982.277

09

Dienstverlening

357.451

-174.530

182.921

10

Bestuur en organisatie

7.997.813

-872.078

7.125.735

Subtotaal programma

50.417.900

-13.605.600

36.812.300

Algemene dekkingsmiddelen

1.003.244

-35.058.840

-34.055.596

Onvoorziene uitgaven

Gerealiseerd totaal resultaat van baten en lasten

51.421.144

-48.664.440

2.756.704

02

Mutaties reserves programma

-125.000

-125.000

03

Mutaties reserves programma

-335.000

-335.000

04

Mutaties reserves programma

-1.666.000

-1.666.000

05

Mutaties reserves programma

06

Mutaties reserves programma

-250.000

-250.000

07

Mutaties reserves programma

-50.000

-50.000

08

Mutaties reserves programma

-250.000

-250.000

09

Mutaties reserves programma

10

Mutaties reserves programma

1.007.000

-1.119.500

-112.500

11

Mutaties reserves programma

Subtotaal mutaties reserves

1.007.000

-3.795.500

-2.788.500

Gerealiseerd resultaat

52.428.144

-52.459.940

-31.796

Baten en lasten programmabegroting

2021

Programma

Lasten

Baten

Saldo

01

Veiligheid

1.650.881

-45.500

1.605.381

02

Openbare ruimte

3.546.241

-372.000

3.174.241

03

Economische structuur, toerisme en recreatie

1.070.751

-1.650.750

-579.999

04

Onderwijs en kinderopvang

1.386.136

-152.500

1.233.636

05

Cultuur en sport

2.029.869

-52.425

1.977.444

06

Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk

22.976.881

-3.817.397

19.159.484

07

Duurzaamheid

3.995.340

-4.011.692

-16.352

08

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

2.034.620

-1.013.900

1.020.720

09

Dienstverlening

395.521

-187.280

208.241

10

Bestuur en organisatie

8.142.412

-872.078

7.270.334

Subtotaal programma

47.228.652

-12.175.522

35.053.130

Algemene dekkingsmiddelen

1.079.906

-35.293.852

-34.213.946

Onvoorziene uitgaven

Gerealiseerd totaal resultaat van baten en lasten

48.308.558

-47.469.374

839.184

02

Mutaties reserves programma

-75.000

-75.000

03

Mutaties reserves programma

-250.000

-250.000

04

Mutaties reserves programma

05

Mutaties reserves programma

06

Mutaties reserves programma

07

Mutaties reserves programma

-50.000

-50.000

08

Mutaties reserves programma

-250.000

-250.000

09

Mutaties reserves programma

10

Mutaties reserves programma

-148.000

-148.000

11

Mutaties reserves programma

Subtotaal mutaties reserves

-773.000

-773.000

Gerealiseerd resultaat

48.058.467

-48.242.374

66.184

Baten en lasten programmabegroting

2022

Programma

Lasten

Baten

Saldo

01

Veiligheid

1.651.946

-45.500

1.606.446

02

Openbare ruimte

3.522.019

-372.000

3.150.019

03

Economische structuur, toerisme en recreatie

820.751

-1.720.750

-899.999

04

Onderwijs en kinderopvang

1.671.361

-152.500

1.518.861

05

Cultuur en sport

2.031.004

-42.425

1.988.579

06

Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk

22.986.017

-3.967.397

19.018.620

07

Duurzaamheid

4.029.363

-4.056.771

-27.408

08

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

1.750.919

-912.100

838.819

09

Dienstverlening

385.521

-155.280

230.241

10

Bestuur en organisatie

8.155.780

-852.078

7.303.702

Subtotaal programma

47.004.681

-12.276.801

34.727.880

Algemene dekkingsmiddelen

1.053.786

-35.515.305

-34.461.519

Onvoorziene uitgaven

Gerealiseerd totaal resultaat van baten en lasten

48.058.467

-47.792.106

266.361

02

Mutaties reserves programma

03

Mutaties reserves programma

04

Mutaties reserves programma

05

Mutaties reserves programma

06

Mutaties reserves programma

07

Mutaties reserves programma

-50.000

-50.000

08

Mutaties reserves programma

-50.000

-50.000

09

Mutaties reserves programma

10

Mutaties reserves programma

-200.500

-200.500

11

Mutaties reserves programma

Subtotaal mutaties reserves

-300.500

-300.500

Gerealiseerd resultaat

48.058.467

-48.092.606

-34.139

Baten en lasten programmabegroting

2023

Programma

Lasten

Baten

Saldo

01

Veiligheid

1.659.013

-45.500

1.613.513

02

Openbare ruimte

3.526.076

-372.000

3.154.076

03

Economische structuur, toerisme en recreatie

820.751

-1.720.750

-899.999

04

Onderwijs en kinderopvang

1.637.256

-152.500

1.484.756

05

Cultuur en sport

2.030.468

-41.947

1.988.521

06

Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk

23.025.248

-4.117.397

18.907.851

07

Duurzaamheid

4.022.374

-4.108.926

-86.552

08

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

1.381.646

-588.600

793.046

09

Dienstverlening

415.821

-149.280

266.541

10

Bestuur en organisatie

8.194.274

-852.078

7.342.196

Subtotaal programma

46.712.927

-12.148.978

34.563.949

Algemene dekkingsmiddelen

966.811

-35.512.930

-34.546.119

Onvoorziene uitgaven

Gerealiseerd totaal resultaat van baten en lasten

47.679.738

-47.661.908

17.830

02

Mutaties reserves programma

03

Mutaties reserves programma

04

Mutaties reserves programma

05

Mutaties reserves programma

06

Mutaties reserves programma

07

Mutaties reserves programma

08

Mutaties reserves programma

09

Mutaties reserves programma

10

Mutaties reserves programma

-251.750

-251.750

11

Mutaties reserves programma

Subtotaal mutaties reserves

-251.750

-251.750

Gerealiseerd resultaat

47.679.738

-47.913.658

-233.920

In de begroting is jaarlijks € 25.000 beschikbaar voor onvoorzien.
Voor te betalen vennootschapsbelasting is niets opgenomen. Indien dit aan de orde is dan heeft het betrekking op de grondexploitaties en dekken we de kosten uit de algemene reserve grondexploitaties.
De kosten van de overhead zijn onderdeel van programma 10 Bestuur en organisatie. Voor de specificatie van de kosten van de overhead verwijzen wij u naar de paragraaf Bedrijfsvoering onderdeel kosten organisatie.

Incidentele lasten inclusief toevoegingen reserves

Pr.

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

P2

Verkeersmaatregelen en onderzoeken

€ 125.000

€ 75.000

P3

Budget de Brem

€ 50.000

P3

Economische beleid

€ 65.000

€ 10.000

P3

Werkbudget uitvoering routeboek

€ 250.000

€ 250.000

P3

Aanleg natuurspeeltuinen

€ 25.000

P4

Afboeking boekwaarde en sloop schoolgebouwen Picardie

€ 1.626.000

P4

Exploitatielasten leegkomend gebouw Mikado

€ 40.000

P6

Salariskosten inwoners transformatie sociaal domein

€ 100.000

P7

Optimalisatie begraafplaats

€ 50.000

€ 50.000

€ 50.000

P8

Invoering nieuw vergunningensysteem

€ 150.000

P8

Budget implementatie Omgevingswet

€ 100.000

€ 250.000

€ 50.000

P10

Communicatie invoering nieuwe huisstijl

€ 25.000

P10

Beheer basisregistratie

€ 31.500

P10

Toevoeging bestemmingsreserve dekking kapitaallasten

€ 1.007.000

Totaal incidentele lasten

€ 3.644.500

€ 635.000

€ 100.000

Incidentele baten inclusief onttrekkingen reserves

Pr.

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

P2

Onttrekking AVR verkeersmaatregelen

€ 125.000

€ 75.000

P3

Onttrekking AVR Grondexploitaties kosten De Brem

€ 60.000

P3

Onttrekking AVR uitvoering routeboek

€ 250.000

€ 250.000

P3

Onttrekking AVR aanleg natuurspeeltuinen

€ 25.000

P4

Onttrekking AVR afboeking boekwaarde en sloop scholen

€ 1.626.000

P4

Onttrekking AVR kosten leegkomend gebouw Mikado

€ 40.000

P6

Onttrekking bestemmingsreserve sociaal domein innovatiebudget

€ 100.000

P6

Onttrekking AVR bijdrage SW voorziening

€ 150.000

P7

Onttrekking AVR optimaliseren begraafplaats

€ 50.000

€ 50.000

€ 50.000

P8

Onttrekking AVR implementatie omgevingswet

€ 100.000

€ 250.000

€ 50.000

P8

Onttrekking AVR nieuw vergunningensysteem

€ 150.000

P10

Onttrekking AVR nieuwe huisstijl

€ 25.000

P10

Onttrekking AVR vorming bestemmingsreserve dekking kapitaallasten

€ 1.007.000

Totaal incidentele baten

€ 3.708.000

€ 625.000

€ 100.000

Voor de beoordeling van een structureel en reëel evenwicht van de begroting worden de incidentele lasten en baten en structurele aanwendingen van reserves geëlimineerd.

Structurele onttrekking aan reserves

Pr.

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

P10

Bestemmingsreserve dekking kapitaallasten

€ 87.500

€ 148.000

€ 200.500

€ 251.750

Totaal

€ 87.500

€ 148.000

€ 200.500

€ 251.750

Structureel en reëel evenwicht begroting

2020

2021

2022

2023

Totaal lasten

€ 52.428.000

€ 48.308.000

€ 48.059.000

€ 47.680.000

Incidentele lasten

- € 3.644.500

- € 635.000

- € 100.000

0

Structurele toevoegingen aan reserves

Structurele lasten

€ 48.783.500

€ 47.673.000

€ 47.959.000

€ 47.680.000

Totaal baten

€ 52.460.000

€ 48.242.000

€ 48.093.000

€ 47.914.000

Incidentele baten

- € 3.708.000

- € 625.000

- € 100.000

0

Structurele onttrekkingen aan reserves

Structurele baten

€ 48.752.000

€ 47.617.000

€ 47.993.000

€ 47.914.000

Structureel en reëel saldo

- € 31.500

- € 56.000

€ 34.000

€ 234.000

Ook na eliminatie van voornoemde posten zijn onze structurele baten hoger dan de structurele lasten waardoor er een structureel en reëel evenwicht in onze begroting zit.

ga terug