Begroting 2020

Bedrijfsvoering

Algemeen

De overhead wordt sinds de begroting 2017 afzonderlijk inzichtelijk gemaakt in het programmaplan. Het gevolg is dat overlap dreigt in het beleidsmatige deel van het programma Bestuur en organisatie en de paragraaf Bedrijfsvoering. Om dit te voorkomen is er voor gekozen de beleidsmatige verantwoording onder te brengen in het programma Bestuur en organisatie en in de paragraaf Bedrijfsvoering te kiezen voor de hoofdlijnen van de bedrijfsvoering van de gemeente Gennep.

De bedrijfsvoering van de gemeente Gennep zal zich in 2020 verder ontwikkelen op de ingeslagen weg. De grote thema's blijven dan ook onveranderd. Het gaat om:

De organisatieverandering

Het Managementdevelop -traject (MD-traject) is afgerond, maar de organisatieverandering is nog niet gereed. We gaan verder met de doorontwikkeling van buiten naar binnen. Hierbij leggen we het accent op het gebied van houding en gedrag.

De verbouwing
De verbouwing start nog in 2019, maar zal zeker ook in 2020 fors effect hebben op de organisatie. We willen de dienstverlening op een zo hoog mogelijk niveau houden tijdens de verbouwing, maar moeten ons ook realiseren dat we verbouwen met de winkel open. Dat vraagt extra aandacht voor het welbevinden van onze medewerkers.  

Als onderdeel van de verbouwing wordt invulling gegeven aan het plaatsonafhankelijk en activiteitgerelateerd werken. Plaatsonafhankelijk en activiteitgerelateerd werken is een van de pijlers van het nieuwe werken waarnaar we op weg zijn in de gemeente Gennep. De andere pijlers zijn het sturen op resultaat en autonomie, vrije toegang tot en gebruik van kennis, ervaring en ideeën en tot slot de inzet van flexibele arbeidsrelaties.

Het sturen op resultaat en autonomie leidt tot innovatie en proactief gedrag bij teams en medewerkers. Dit is een van de redenen om hier stevig op in te zetten in de organisatieontwikkeling (MD-traject en trainingen en coaching voor alle medewerkers).
Het nieuwe werken zien wij als middel om onze visie te realiseren. In deze visie zijn wij een proactieve gemeente die midden in de maatschappij staat, onze dienstverlening zo georganiseerd heeft dat zij aansluit op de behoeften van onze inwoners en bedrijven en de maatschappelijke initiatieven (sociaal en ruimtelijk) steunt waar het nodig is en verbindt en faciliteert waar dat kan.

Informatievoorziening / digitalisering
Informatie en de daarmee samenhangende digitalisering bepalen de komende jaren de ontwikkeling van de maatschappij, de organisaties en dus ook de gemeente Gennep. Onophoudelijk doen zich nieuwe ontwikkelingen voor die van invloed zijn op de middelen die we inzetten, de wijze waarop we werken en vragen om aanpassingen door onze medewerkers. De eisen van de burgers over informatievoorziening en digitalisering veranderen. De lat wordt continue hoger gelegd. Naast de dienstverlening werkt informatievoorziening ook door in het ontwikkelen, herijken en bijsturen van het beleid van de gemeente. De gemeente beschikt over veel informatie die in de komende jaren verder ontgonnen zal worden. Hierbij wordt gedacht aan datagestuurd werken.

Informatie is steeds meer bedrijfskapitaal. Het dient alle werkprocessen en zit in het hart van wat gemeente Gennep als organisatie doet en nodig heeft. De gemeente wil flexibel kunnen inspelen op de veranderende behoefte van de beleidstaken en uitvoeringstaken, door het realiseren van integrale (over alle verschillende beleidsterreinen heen) en kwalitatieve (volledige, juiste en tijdige) informatievoorziening.

Samenwerking
De gemeente Bergen en de gemeente Mook en Middelaar blijven onze prioritaire partners. Wij zijn op veel onderdelen tevreden met de samenwerking binnen de Regio Venlo, maar sluiten onze ogen niet voor samenwerking met anderen. Wij willen kansen tot perspectiefrijke samenwerking grijpen ook als die zich voordoen in relatie tot het Land van Cuijk, het Rijk van Nijmegen en de gemeenten (Kreise en Gemeinden) aan de overzijde van de landsgrens. Tot slot willen wij onze relatie met de provincie versterken om onze ambities waar te kunnen maken.

ga terug