Begroting 2020

Onderwijs en kinderopvang

Visie

We willen een gemeente zijn waar het goed wonen, werken en recreëren is. Het is daarom van belang dat er voor bewoners, ondernemers en bezoekers sprake is van een goede omgevingskwaliteit, dat er voldoende (school)voorzieningen zijn.

Onze rol bij de realisering en/of verbetering van voorzieningen binnen dit aandachtsgebied kan variëren van initiërend en uitvoerend tot faciliterend of regisserend. Waar mogelijk vragen wij (ook) inzet en verantwoordelijkheid van de samenleving.

Onderwijs is geen doel op zich, maar een middel om ervoor te zorgen dat iedereen de mogelijkheden krijgt zichzelf te ontwikkelen op een niveau dat bij hem of haar past en zo mee te doen aan de maatschappij. De scholen zijn zelf verantwoordelijk voor passend onderwijs en een belangrijke partner binnen het sociaal domein. Wij willen de scholen zoveel mogelijk ondersteunen bij hun streven om goed onderwijs te verzorgen en hun leerlingen te voorzien van passend onderwijs, onder meer door het realiseren en consolideren van goede onderwijshuisvesting. Het is van belang om de goede samenwerking te behouden met de lokale scholen.

Duurzaamheid

We geven uitvoering aan de gemeentelijke duurzaamheidsvisie, zoals verwoord in de beleidsnota ‘Duurzaam Gennep’ (2017). We nemen onze verantwoordelijkheid en geven het goede voorbeeld. Dit betekent onder andere dat wij inzetten op verduurzaming van de gebouwen waar de gemeente (mede)verantwoordelijk voor is.

Volle kracht vooruit, de speerpunten

  • Jeugd- en jongerenvoorzieningen: we willen dat het in de gemeente Gennep ook goed toeven is voor jeugd en jongeren en dat er voor hen voldoende voorzieningen zijn.
  • Kind Expertise Centrum: integrale samenwerking van professionele opvoeders en leerkrachten.
  • Laaggeletterdheid: we willen dat de laaggeletterdheid in onze gemeente afneemt.

Lasten

Lasten € 3.056.586
Baten € -1.818.500
Saldo € 1.238.086
ga terug