Begroting 2020

Onderwijs en kinderopvang

4.2 Onderwijshuisvesting

Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting

Portefeuillehouder:          P. Lucassen
Beïnvloedbaarheid:         ❷❸

Wat willen we bereiken?

  • Realisatie van een Kind Expertise Centrum.
  • Onderwijshuisvesting die bijdraagt aan optimale leer- en ontwikkelingsmogelijkheden.

Wat gaan we er voor doen?

  • We werken samen met de betrokken schoolbesturen en kinderopvangorganisatie om tot een definitief ontwerp voor het in 2021 op te leveren Kind Expertise Centrum (KEC) te komen.
  • Als bouwheer voor de realisatie van het KEC verzorgen we de aanbesteding en de bouwbegeleiding.
  • We geven uitvoering aan het nieuw Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP).
  • We geven uitvoering aan de geïnventariseerde acties binnen het Programma voorzieningen huisvesting onderwijs.

Verbonden partijen die bijdragen aan realisatie doelen

Gemeenschappelijk orgaan openbaar onderwijs (Invitare)
De centrumgemeente Cuijk  coördineert en oefent de bevoegdheden uit, zoals bedoeld in artikel 48 Wet primair onderwijs en in de statuten van Stichting Invitare, met uitzondering van de opheffing van de scholen op voorspraak van de portefeuillehouder onderwijs.

ga terug