Begroting 2020

Onderwijs en kinderopvang

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Portefeuillehouder:          P. Lucassen
Beïnvloedbaarheid:         ❷❸

Wat willen we bereiken?

  • Alle kinderen in de gemeente Gennep halen het beste uit zichzelf door gebruik te maken van de aanwezige onderwijsvoorzieningen. Leerlingen kunnen hun eigen talenten en vaardigheden zo volledig mogelijk ontplooien.
  • Alle leerplichtige en kwalificatieplichtige kinderen in de gemeente volgen onderwijs passend bij hun mogelijkheden.
  • Er zijn meer mogelijkheden om de Duitse taal te leren.
  • Zorgvragen worden voorkomen door effectieve vroegsignalering.

Wat gaan we er voor doen?

  • Gezamenlijk met de basisscholen blijven wij een vakleerkracht Bewegingsonderwijs aanbieden.
  • We handelen preventief om verzuim en voortijdig schoolverlaten te voorkomen. Als het nodig is handhaven we op het nakomen van de Leerplichtwet, volgens de Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS).
  • We onderzoeken de verdere mogelijkheden voor het aanbieden van Duitse taal-programma's buiten het onderwijs.
  • We zetten het casusoverleg voort waarin ontwikkelachterstanden bij kinderen van 0 tot 4 jaar in een vroeg stadium worden gesignaleerd en aangepakt.
  • We ondersteunen het Taalhuis bij de aanpak van laaggeletterdheid.

Beleidsindicatoren

Omschrijving

W 2016

W 2017

W 2018

Absoluut verzuim

1

0

0

Relatief verzuim

36

43

29

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie

18

17

25

Uitgegaan is van de leerplichtige leerlingen en kwalificatieplichtigen behalve de kwalificatieplichtigen op het MBO. Deze worden begeleid door de medewerkers van de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Venray. Relatief verzuim: Leerplichtige staat wel op een school ingeschreven, maar hij/zij verzuimt zonder geldige reden les- of praktijktijd. Absoluut verzuim: Er is sprake van absoluut verzuim als een leerplichtige jongere niet op een school staat ingeschreven.
*In 2017 zijn ook de preventieve acties meegenomen in het verzuim. Voor 2018 is puur gekeken naar het wettelijke verzuim. Het aantal preventieve acties in 2018 was 11.

ga terug