Begroting 2020

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Visie

We willen een gemeente zijn waar het goed wonen, werken en recreëren is. Het is daarom van belang dat er voor bewoners, ondernemers en bezoekers sprake is van goede omgevingskwaliteit. Dat er voldoende voorzieningen zoals scholen en winkels zijn, dat er werkgelegenheid binnen handbereik is, dat er voldoende passende woningen zijn, dat er sprake is van een prettig openbaar gebied en dat er een bloeiend verenigingsleven bestaat ter bevordering van de sociale samenhang.

Onze rol bij de realisering en/of verbetering van die kwaliteitsaspecten kan variëren van initiërend en uitvoerend tot faciliterend of regisserend. Waar mogelijk vragen wij (ook) inzet en verantwoordelijkheid van de samenleving.

De inrichting van onze kernen en ons buitengebied vormt een belangrijke factor in de ‘kwaliteit van leven’ voor onze inwoners. Daarnaast vormt deze inrichting een deel van ons toeristisch product.
Op het gebied van de ruimtelijke ordening liggen er zodoende nadrukkelijk dwarsverbanden met vrijetijdseconomie.

Wij willen de komende jaren inzetten op een succesvolle implementatie van de Omgevingswet. Vanuit onze veranderende rol als overheid vormt deze nieuwe wet de kapstok voor minder regels, meer transparantie, en betere en snellere dienstverlening in de ruimtelijke ordening.

Deze verandering brengt ook een cultuurverandering met zich mee ten aanzien van de wijze waarop initiatieven worden behandeld. We gaan werken met uitnodigingsplanologie: als gemeente geven we globale kaders mee, terwijl initiatiefnemers met concrete plannen komen voor de ontwikkeling van het gebied. De gemeente stapt af van haar rol als (zuiver) projecttoetser en neemt een faciliterende houding aan, waarbij wordt meegedacht op welke wijze medewerking kan worden verleend aan een initiatief. De focus verschuift zodoende van een inhoudelijke rol naar het stroomlijnen van het proces om tot resultaat te komen.

Duurzaamheid

De energietransitie en de verduurzaming van de samenleving vormen twee belangrijke uitdagingen voor de komende jaren. De opgave vanuit het Rijk om los te komen van het gas en de vorming van het nationale Klimaatakkoord zullen in deze raadsperiode de nodige impact hebben. Wij hebben een belangrijke voorbeeldrol om te komen tot de noodzakelijke verduurzaming van de lokale samenleving. We willen samen met inwoners en ondernemers vorm en inhoud geven aan de omslag die we moeten maken en willen daarbij met name gebruik maken van instrumenten die hun meerwaarde reeds bewezen hebben. Bovendien willen we qua ambitie aanhaken bij het Klimaatakkoord.

In 2019 is er een start gemaakt met een (digitaal) Duurzaamheidsloket waar inwoners en ondernemers terecht kunnen voor informatie over duurzaamheidsvraagstukken ten aanzien van hun bedrijf of woning. In 2020 gaan we onderzoeken of er, naast het bestaande digitale duurzaamheidsloket, een energieloket in de Poort van Gennep kan worden geopend waar burgers en ondernemers terecht kunnen met vragen omtrent de verduurzaming van hun huis of bedrijf.

Volle kracht vooruit, de speerpunten

  • Aantrekkelijke woongemeente: we willen een aantrekkelijke woongemeente zijn voor degenen die hier al wonen en voor degenen die zich opnieuw vestigen of hervestiging oriënteren.
  • Voldoende woningen: we willen dat er in elk van de kernen van de gemeente Gennep voldoende passende (en duurzame) woningbouw kan worden gerealiseerd; zeker in de kernen Ottersum en Milsbeek alwaar aantoonbaar sprake is van ondercapaciteit.
  • Gasvrij: we willen dat er in de gemeente alleen nog gasvrij wordt gebouwd en er op vrijwillige basis door eigenaren stappen worden gezet in de richting van het gasvrij maken van bestaande woningen en bedrijfsgebouwen.
  • Klimaatadaptatie: we willen dat de maatregelen in het kader van klimaatadaptatie, waaronder wateroverlast bij extreme regenval en hittestress, snel helder worden en passend binnen onze ambities hun beslag krijgen.
  • Voorbereiding Omgevingswet: in 2019 is de Omgevingsvisie vastgesteld. In 2020 gaan wij verder met de implementatie van de Omgevingswet. Wij gaan aan de slag met de voorbereiding voor het nieuwe instrument, het Omgevingsplan. Hiertoe wordt op basis van het huidig wettelijk instrumentarium, en ondersteund door materiaal van het rijk en de VNG, gestart met het opstellen van een (pilot) ‘omgevingsplan’. We gaan geen bestemmingsplannen meer actualiseren. In voorkomende gevallen passen we op verzoek van belanghebbenden nog wel bestemmingsplannen aan.

Lasten

Lasten € 3.491.677
Baten € -2.759.400
Saldo € 732.277
ga terug