Begroting 2020

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

8.3-3 Wonen en bouwen, omgevingsvergunning

Taakveld 8.3-3 Wonen en bouwen, omgevingsvergunning

Portefeuillehouder:          R. Peperzak
Beïnvloedbaarheid:         ❷❸

Wat willen we bereiken?

  • Professionalisering van het vergunningverleningsproces.
  • Stimuleren van duurzame (woning)bouw en gasvrijmaken van bestaande woningen.
  • Een vergunningverleningsproces dat adequaat voorbereid is op de invoering van de Omgevingswet.

Wat gaan we er voor doen?

  • We gaan inwoners verleiden hun (bestaande) woningen gasvrij te maken door het beschikbaar stellen van informatie over onder andere subsidiemogelijkheden.
  • We intensiveren de samenwerking van Vergunningen, Handhaving en Toezicht tussen Venray, Mook en Middelaar, Horst aan de Maas en Gennep.
  • Ter voorbereiding van de Omgevingswet worden structuren gecreëerd voor vergunningverlening teneinde de activiteiten van ketenpartners in het (omgevings)vergunningenproces te integreren. Dit geldt onder meer voor provincies en waterschappen waarvan diverse vergunningen en ontheffingen wordt geintegreerd de omgevingsvergunning.
  • We maken in het kader van de Omgevingswet afspraken met bovengenoemde ketenpartners over de wijze (termijn, vorm, inhoud) waarop zij het college adviseren in verband met de uitbreiding van activiteiten die worden geregeld in de omgevingsvergunning zodat de snelheid en effectiviteit van vergunningverlening voor onze inwoners op peil blijft.

Beleidsindicatoren

Omschrijving

W 2016

W 2017

W 2018

Gemiddelde WOZ-waarde  (x 1.000 €)

219

215

Nieuw gebouwde woningen (per 1.000 woningen)

n.n.b.

n.n.b.

Demografische druk 1)

74,9 %

75,8%

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishoudens in €

612

618

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudens in €

680

700

 
1) De verhouding tussen de productieve leef- tijdsgroep (20-64) en de niet-productieve leef- tijdsgroepen (0-19) en 65+

ga terug