Begroting 2020

Dienstverlening

Visie

De inwoners en ondernemers kunnen rekenen op een meedenkende gemeente die maatwerk levert. De gemeentelijke dienstverlening sluit aan bij de wensen, behoeften en mogelijkheden van onze klanten. We hechten aan burgerparticipatie en overheidsparticipatie, maar willen onze inwoners en ondernemers niet overvragen. We hebben een flexibele rolopvatting: er is veel ruimte voor initiatieven vanuit de lokale samenleving zelf, maar als het nodig is, zijn we ook bereid zelf de regie te nemen.

Waar mogelijk kiezen we voor digitale dienstverlening, maar wel met een menselijke maat. Het is immers een wens van de (meeste) inwoners om niet naar het gemeentehuis te hoeven als dat niet echt noodzakelijk is. In een aantal gevallen is maatwerk nodig en dan bij voorkeur op locatie.

De slag om het verminderen van administratieve lasten vraagt om een kritische blik op administratieve processen en systemen. Deze zijn vaak ingericht vanuit de wet, terwijl de omslag is om te redeneren vanuit de klant. Om klantgerichtheid verder te brengen, bekijken we onze werkprocessen en richten de systemen daarop in.

Ondernemers hebben behoefte aan korte lijnen, minder regels en korte doorlooptijden. Wij bieden ondernemers met een complexe vraag, bijvoorbeeld op het gebied van bestemmingsplannen, vergunningen of verordeningen maar ook op het gebied van werving en selectie van nieuwe medewerkers en arbeidswet- en regelgeving de mogelijkheid om rechtstreeks contact op te nemen met het Bedrijvenloket+.

Duurzaamheid

In de komende jaren zal het duurzaamheidsbesef een integraal onderdeel worden van het gemeentelijk denken. Deze ontwikkeling zal, totdat duurzaamheid intrinsiek is geworden, aangestuurd worden vanuit het te realiseren energie/duurzaamheidsloket. Verder is in deze begroting duurzaamheid in elk begrotingsprogramma opgenomen als integraal deel van het bestuurlijk gemeentelijk denken. Ook is duurzaamheid een belangrijk selectiecriterium bij onze eigen inkoop en aanbestedingen. Ook bij de vervangingsinvesteringen van gemeentelijke apparaten en machines is verduurzaming een randvoorwaarde. Tenslotte zal er na verbouwing van het gemeentekantoor sprake zijn van een duurzaam kantoor waarmee we het goede voorbeeld geven richting onze inwoners en ondernemers.

Volle kracht vooruit, de speerpunten

  • Dienstverlening op maat: we willen dat onze dienstverlening aan inwoners en ondernemers verder verbetert waarbij we extra aandacht hebben voor de zwakkeren in onze samenleving; we willen maatwerk leveren. We willen ook dat de gemeentelijke grondhouding zich nog verder ontwikkelt in de richting van een proactieve meedenkende gemeente.
  • Samenwerking: we willen samenwerken met onze buurgemeenten en de overige gemeenten in de Regio Noord Limburg om onze ambities te verwezenlijken.

Lasten

Lasten € 357.451
Baten € -174.530
Saldo € 182.921
ga terug