Begroting 2020

Cultuur en sport

Visie

We willen een gemeente zijn waar het goed wonen, werken en recreëren is. De kwaliteit van de leefbaarheid in de kernen en het buitengebied van de gemeente Gennep is daarbij van essentieel belang. Vanuit het programma Cultuur en Sport wordt hier een belangrijke kwalitatieve bijdrage aan geleverd door de aanwezigheid van voldoende voorzieningen en een bloeiend verenigingsleven. Deze aspecten bevorderen de sociale samenhang van de samenleving.

Onze rol bij de realisering en/of verbetering van die kwaliteitsaspecten kan variëren van initiërend en uitvoerend tot faciliterend of regisserend. Waar mogelijk vragen wij (ook) inzet en verantwoordelijkheid van de samenleving.

Wij zien het als onze taak om het culturele en sportieve klimaat in de gemeente Gennep te versterken. Verenigingen en inwoners moeten zodanig gefaciliteerd worden, dat iedereen kan meedoen met sportbeoefening of beweging en kan deelnemen aan het rijke culturele leven in Gennep. Wij doen dat samen met partijen binnen het culturele en sportieve veld. De kracht en kunst zit ‘m in het samendoen. Vanuit deze grondhouding worden initiatieven vanuit de samenleving ondersteund en wordt samenwerking en verbinding gestimuleerd.

In het Jaar van de Ontmoeting is gebleken dat cultuur wezenlijk kan bijdragen aan het verbeteren van de participatie van personen en groepen met een achterstand. Dit zullen we bij toekomstige aanpassingen in het cultureel beleid laten landen. Diversiteit en participatie zullen we benoemen als doelstellingen en toetscriteria in ons cultuurbeleid en cultuur krijgt een plaats in de ontwikkeling van participatie- en integratiebeleid.

Kunst en cultuurhistorie worden waar mogelijk meer zichtbaar en beleefbaar gemaakt. De inzet van het Fonds Kunst en Cultuurhistorie maakt dit mogelijk. Ook de realisatie van de projecten uit het routeboek van het Programma Versterking Vrijetijdseconomie draagt daar aan bij. In 2020 zal daarnaast nadrukkelijk aandacht worden geschonken aan de viering van 75 jaar Bevrijding.

De Erfgoedkaart vormt een goede basis voor een nog te ontwikkelen erfgoedbeleid en is een belangrijke drager voor toeristische ontwikkelingen. We gaan door met dit verder te ontwikkelen.

Duurzaamheid

We geven uitvoering aan de gemeentelijke duurzaamheidsvisie, zoals verwoord in de beleidsnota ‘Duurzaam Gennep’ (2017). We nemen onze verantwoordelijkheid en geven het goede voorbeeld. Dit betekent onder andere dat wij inzetten op verduurzaming van onze (sport) accommodaties waar de gemeente (mede)verantwoordelijk voor is.

Volle kracht vooruit, de speerpunten

  • Vitale individuen: we willen zoveel mogelijk inwoners ‘in beweging’ krijgen.
  • Vitale verenigingen: we willen dat de verenigingen in onze gemeente (die het hart van de samenlevingen vormen) levensvatbaar en vitaal blijven en de vele maatschappelijke functies die zij hebben, kunnen blijven vervullen.
  • Jeugd- en jongerenvoorzieningen: we willen dat het in de gemeente Gennep ook goed toeven is voor jeugd en jongeren en dat er ook voor hen voldoende voorzieningen zijn.
  • Binnensportaccommodaties: de gemeente beschikt over voldoende capaciteit en de accommodaties verkeren in goede staat.

Lasten

Lasten € 2.029.384
Baten € -52.425
Saldo € 1.976.959
ga terug