Begroting 2020

Cultuur en sport

5.2 Sportaccommodaties

Taakveld 5.2 Sportaccommodaties

Portefeuillehouder:          R. Peperzak
Beïnvloedbaarheid:         ❶❷

Wat willen we bereiken?

  • Inwoners kunnen de meeste takken van sport en bewegingsonderwijs in eigen gemeente beoefenen.
  • Optimaal gebruik van binnen- en buitensportaccommodaties, als ook van de openbare ruimte die geschikt is voor sport en bewegen.
  • Sportaccommodaties verkeren in voldoende staat van onderhoud.

Wat gaan we er voor doen?

  • We zetten de uitvoering in werking van de besluiten op het gebied van binnensportaccommodaties met nadrukkelijke aandacht voor kwaliteit, capaciteit en verduurzaming.
  • We stimuleren initiatieven van inwoners en sportaanbieders om (delen van) de exploitatie van accommodaties zelf ter hand te nemen.
  • We geven uitvoering aan de meerjarige onderhoudsplannen voor gemeentelijke accommodaties, geprivatiseerde sportverenigingen en ondersteunen initiatieven voor het beter gebruik van accommodaties.
ga terug