Begroting 2020

Cultuur en sport

5.1 Sportbeleid en activering

Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering

Portefeuillehouder:          R. Peperzak
Beïnvloedbaarheid:         ❶❷

Wat willen we bereiken?

 • Een breed en kwalitatief goed sport- en beweegaanbod.
 • Vitale sportaanbieders die hun maatschappelijke functies kunnen blijven vervullen en hun sportaanbod goed communiceren naar de inwoners.
 • Sportieve, vitale en actieve inwoners.

Wat gaan we er voor doen?

 • We voeren het programma Gennep Doet Mee (2019-2022) uit, met aandacht voor vitale jeugd, vitaal meedoen en vitale verenigingen.
 • We geven uitvoering aan het Lokaal Sportakkoord.
 • We stellen beleidsuitgangspunten op voor breedte- en topsport.
 • We komen sportverenigingen financieel tegemoet op het gebied van gemeentelijke lasten.
 • We werken samen met sportaanbieders om in de gemeente een sportkoepel te realiseren die hun belangen behartigt en meedenkt over het gemeentelijk beleid op het gebied van sport en bewegen.
 • We organiseren opnieuw samen met sportaanbieders een sportgala.
 • We geven uitvoering aan de subsidieregeling ‘Ondersteunen basisinfrastructuur sociaal domein’.
 • We brengen het jeugdsportfonds onder de aandacht van de (ouders van) jonge inwoners die om financiële redenen geen gebruik kunnen maken van het sport aanbod in de gemeente.

Beleidsindicatoren

Omschrijving

W 2016

W 2017

W 2018

Niet sporters

52 %

52 %

De verwachting van het RIVM is dat de sportdeelname tot 2030 ongeveer gelijk zal blijven (RIVM, 2016).

ga terug