Begroting 2020

Grondbeleid

Algemeen

Op 29 mei 2017 is de Nota grondbeleid 2017 door de gemeenteraad vastgesteld. Hierin komen de instrumenten voor grondbeleid aan de orde en worden de relevante regelgeving en financiële aspecten belicht. In de nota zijn ook de grondprijzen opgenomen. Ten slotte geeft de nota een doorkijk naar de invloed van de Omgevingswet op het grondbeleid.

ga terug