Begroting 2020

Grondbeleid

Financiën

Wet modernisering vennootschapsbelasting voor overheidsondernemingen

Per 1 januari 2016 is de Wet modernisering vennootschapsbelasting (Vpb) van kracht geworden.
Vanaf het begin van de invoering Vpb was duidelijk dat de grondexploitaties door de nieuwe wet onder de vennootschapsbelasting vallen.

De winstbepaling voor de Vpb wijkt af van de exploitatieopzetten die zijn opgesteld conform het Besluit Begroting en Verantwoording. Belangrijke verschillen zijn de rente, bovenwijkse voorzieningen en indirecte kosten. Voor de Vpb mag alleen de daadwerkelijk betaalde rente meegenomen worden, dus geen rente over eigen financiering. Reserveringen voor bovenwijkse voorzieningen zijn voor de Vpb ook geen kosten.
Onze grondexploitatie is beperkt van omvang. De te betalen vennootschapsbelasting is daardoor ook beperkt. Over het jaar 2016 hebben we zelfs geen vennootschapsbelasting hoeven te betalen. De aangifte 2017 is ingediend en leidt niet tot een betaling van vpb.  voor de aangifte 2018 is uitstel verleend tot mei 2020.
Eventueel te betalen belasting kan opgevangen worden vanuit de lopende exploitaties c.q. algemene reserve bouwgrondexploitaties. Voor mogelijk te betalen vennootschapsbelasting is daarom geen bedrag opgenomen.

Financieel beleid

De voorraad aan gronden en de boekwaarden van de plannen zijn beperkt van omvang waardoor de financiële risico’s gering zijn.

De commissie Besluit Begroting en Verantwoording heeft bepaald dat voor de winstneming uitgegaan moet worden van de ‘ percentage of completion ’-methode. Deze methode betekent dat voor zover gronden zijn verkocht en opbrengsten zijn gerealiseerd, tussentijds naar rato van de voortgang van de grondexploitatie winst wordt genomen. Afhankelijk van de daadwerkelijke verkopen wordt bij het opstellen van de jaarrekening bepaald of tussentijdse winstneming aan de orde is. De winsten van bouwgrondexploitaties worden in eerste instantie toegevoegd aan de algemene reserve bouwgrondexploitaties.

Voor verliezen is een voorziening getroffen. De voorziening wordt in mindering gebracht op de boekwaarde. De boekwaarde van de grondexploitaties bestaat uit de werkelijk gemaakte kosten minus de werkelijk gerealiseerde opbrengsten en de voorziening - indien een verlies verwacht wordt.

Bij het vaststellen van de Nota grondbeleid 2017 zijn ook de grondprijzen vastgesteld. Voor percelen groter dan 500 m2 geldt tot 500 m2 de reguliere grondprijs van € 210,- p/m². Voor de m2 tussen 500 en 1.000 m² wordt 50% van de reguliere grondprijs gehanteerd (dus € 105,- p/m²) en voor de m2 boven 1.000 m² een prijs van € 60,- p/m².  

Financiële voortgang

In onderstaand overzicht is het verloop van de boekwaarden opgenomen.

Verloop boekwaarden grondexploitaties (x €1.000)

2019

2020

Best. Plan

BW 01-01

Uitgaven

Inkomsten

Winst, verlies

BW 31-12

Uitgaven

Inkomsten

Winst verlies

BW 31-12

Zwarteweg

32

33

-170

-105

66

-68

-107

Hogeweg

1.421

48

-238

1.230

41

-170

1.102

Smele2

-61

26

-118

94

-59

26

0

33

0

Genneper-molen

1.021

64

-64

1.021

451

-848

-624

0

Hoofdstraat Heijen

131

96

-291

-64

49

15

0

Totaal

2.544

267

-881

94

2.023

633

-1.086

-576

994

Vervolg verloop boekwaarden grondexploitaties (x €1.000)

2021

2022

2023

Best. Plan

Uitgaven

Inkomsten

BW 31-12

Uitgaven

Inkomsten

BW 31-12

Uitgaven

Inkomsten

BW 31-12

Zwarteweg

67

-102

-142

Hogeweg

69

-187

984

81

-187

878

82

-187

773

Smele2

Genneper-molen

Hoofdstraat Heijen

Totaal

136

-289

842

81

-187

878

82

-187

773

Aanvullend is het verloop van de algemene reserve grondexploitaties weergegeven.

Overzicht verloop reserve grondexploitatie (x €1.000)

2019

2020

Best. Plan

BW 01-01

Uitgaven

Inkomsten

naar voorz.

BW 31-12

Uitgaven

Inkomsten

BW 31-12

Zwarteweg

Hogeweg

Smele2

94

33

Genneper-molen

De Brem

15

60

Hoofdstraat Heijen

15

Totaal

4.593

15

94

4.672

60

48

4.660

Vervolg verloop reserve grondexploitaties (x €1.000)

2021

2022

2023

Best. Plan

Uitgaven

Inkomsten

BW 31-12

Uitgaven

Inkomsten

BW 31-12

Uitgaven

Inkomsten

BW 31-12

Zwarteweg

142

Hogeweg

Genneper-molen

Totaal

142

4.802

4.802

4.802

De nog te maken kosten voor de grondexploitaties Zwarteweg, Smele en Gennepermolen bestaan hoofdzakelijk uit doorberekening van kosten van de eigen organisatie. Het plan Hogeweg in Ven Zelderheide is bouwrijp gemaakt. Voor het woonrijp maken zijn middelen beschikbaar.
Het plan Hoofdstraat Heijen is bouwrijp. In 2020 komen de kosten voor het woonrijp maken. De kosten voor het plan Gennepermolen worden ten laste van de voorziening waardering grondexploitaties gebracht waardoor de boekwaarde niet oploopt.

Verwachte resultaten

De grondexploitaties zijn per balansdatum geactualiseerd.
De nog te maken kosten, te realiseren opbrengsten en verwachte resultaten zijn weergegeven in onderstaande tabel. Van het resultaat is ook de contante waarde eind 2019 opgenomen.

Nog te maken kosten en te realiseren opbrengsten (x €1.000)

Best. Plan

BW
31-12-
2018

Nog te maken kosten

Nog te realiseren opbrengsten

Geraamd eind-resultaat

Contante waarde resultaat

Opvang nadelig resultaat

Zwarteweg

€ 32

€ 166

-€ 340

-€ 142

-€ 136

Hogeweg

€ 1.421

€ 626

-€ 1.700

€ 347

€ 290

voorz.

Smele2

- 61

€ 52

-€ 118

-€ 127

-€ 124

Genneperhuisweg

€ 1.021

€ 516

-€ 848

€ 689

€ 689

voorz.

Hoofdstraat Heijen

€ 132

€ 144

-€ 291

-€ 15

-€ 15

Totaal

€ 2.544

€ 1.520

-€ 3.297

-€ 752

€ 704

-

ga terug