Begroting 2020

Afkortingenlijst

Afkorting

Omschrijving

APPA

Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers

AWBZ

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

BAG

Basisregistratie Adressen en Gebouwen

BOA

Buitengewoon Opsporingsambtenaar

BBV

Besluit Begroting en Verantwoording

BBZ

Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen

BCF

BTW-Compensatie Fonds

BNG

Bank Nederlandse Gemeenten

BRP

Basisregistratie Personen

BZK

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

CAK

Centraal Administratiekantoor

CBS

Centraal Bureau Statistiek

CIZ

Centrum Indicatiestelling Zorg

DIV

Documentaire Informatievoorziening

DOP

Dorpsomgevingsplan

DSP

Documentair Structuurplan

DURP

Digitaal Uitwisselbare Ruimtelijke Plannen

ESF

Europees Sociaal Fonds

GAC

Gemeentelijk Archiefcentrum

GBA

Gemeentelijke Basisadministratie

GGD

Gemeentelijke Gezondheidsdienst

GGZ

Geestelijke Gezondheidszorg

GIDS

Gezond in de stad

GIV

Geografische Informatievoorziening

GOA

Gemeentelijke Onderwijsachterstand

GRP

Gemeentelijk Rioleringsplan

HRM

Human Resource Management

ICT

Informatie- en Communicatietechnologie

IKC

Integraal Kindcentrum

OMO

Ontmoeten, Meedoen, Ondersteunen

IOAW

Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikten

IOAZ

Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikten gewezen Zelfstandigen

IVVP

Integraal Verkeers- en Vervoersplan

KCC

Klantcontactcentrum

KEC

Kind Expertise Centrum

KLPD

Korps Landelijke Politiediensten

OOGO

Op Overeenstemming Gericht Overleg

OZB

Onroerendzaakbelasting

PGB

Persoonsgebonden Budget

POK

Procesontwikkeling Kern

POL

Provinciaal Omgevingsplan Limburg

PPS

Publiek Private Samenwerking

RMB

Regionaal Milieubedrijf

ROC

Regionaal Overslagcentrum

RVP

Regionaal Volkshuisvestingsplan

SOK

Samenwerkingsovereenkomst

SVB

Sociale Verzekeringsbank

VEBO

Verkeerseducatie Basisonderwijs

VRLN

Veiligheidsregio Limburg Noord

VROM

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu

VVE

Voor- en Vroegschoolse Educatie

VVV

Vereniging Voor Vreemdelingenverkeer

WI

Wet Inburgering

WMO

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

WML

Waterleidingmaatschappij Limburg

WRO

Wet op Ruimtelijke Ordening

WSW

Wet Sociale Werkvoorziening

WWB

Wet Werk en Bijstand

WWZ

Wonen Welzijn Zorg

ga terug