Begroting 2020

Onderhoud kapitaalgoederen

Algemeen

Het onderhoud van de kapitaalgoederen bestaat uit de instandhouding van openbare ruimte, waaronder wegen, water, groen, riolering, verlichting, kunstwerken, speeltoestellen en gebouwen. Het fundament hiervoor ligt vast in de volgende beleidsdocumenten en onderhoudsplannen:

 • Gemeentelijk Rioleringsplan 2020-2024
 • Wegenbeleidsplan
 • Beleidsplan openbare verlichting
 • Regionale mobiliteitsvisie Trendsportal
 • Speelruimtebeleidsplan
 • Groenbeleidsplan

Kerncijfers kapitaalgoederen

Omschrijving

Aantallen

Oppervlakte gemeente

 • 5.040 ha

Te onderhouden gebied

 • 28 ha bosplantsoen
 • 105 ha gemeentelijk openbaar groen
 • 127 ha verhardingen
 • 39 speelterreinen

Door gemeente beheerd

 • Wegen 203 km (46 km onverhard en 157 km verhard)
 • Berm 300 km
 • 30 gebouwen (excl. schoolgebouwen)
 • 13 objecten, zoals beelden en kapelletjes
 • 250 speeltoestellen

Drukriool

 • lengte 63 km

Vrijvalriool

 • lengte 107 km

Waarvan 24 km gescheiden (10 km DWA en 14 km HWA)

Overstorten

 • 20 stuks

Waarvan 9 stuks met randvoorzieningen
(4 retentiebassins, 5 bergbezinkbassins)

Overige riolering

 • 6.100 kolken
 • 241 pompunits
 • 15 grote gemalen
ga terug