Begroting 2020

Onderhoud kapitaalgoederen

Beheer

Kwaliteit openbare ruimte

Het gewenste kwaliteitsniveau van de openbare ruimte is vastgelegd in de meetlat integrale kwaliteit openbare ruimte. De uitvoering van het beheer is volledig uitbesteed op basis van de in de meetlat opgenomen kwaliteitsbeelden. De volgende beheerwerkzaamheden worden door BuitenWerk (INTOS) uitgevoerd: groenbeheer, wegenbeheer, schoonhouden buitenruimte en van het rioolbeheer de rioolstoringen. De overige werkzaamheden worden aan andere derde partijen uitbesteed.

Gennep zet in op:

  • Een schone en veilige stad.
  • Een hoge waardering van de gebruikers voor de kwaliteit van de openbare ruimte.
  • Een goede prijs-kwaliteit verhouding voor het beheer van de openbare ruimte.

Voor het goed onderhouden van de openbare ruimte is ook een meldingensysteem actief voor inwoners die ongenoegens hebben over de kwaliteit van de openbare ruimte.

Beleidsplannen

Plannen

Vastgesteld
door de raad

Jaar

Financiële vertaling begroting en meerjarenraming

Achterstallig onderhoud

Wegenbeleidsplan 2016-2020

Ja

2016

Ja

Ja

Gemeentelijk Rioleringsplan 2020-2024

Ja*

2019

Ja

Nee

Gemeentelijke gebouwen inclusief binnensportaccommodaties

Ja

2006

Ja

Nee

Onderwijshuisvesting MOP 2010-2019

Nee

2010

n.v.t.

Nee

Beleidsplan openbare verlichting 2018-2022

Ja

2018

Ja

Nee

Groenbeleidsplan 2016-2020

Ja

2016

Ja

Nee

Integraal Verkeers- en vervoersplan

Ja

2018

Ja

Nee

Speelruimtebeleidsplan “Spelen en ontmoeten in de openbare ruimte” 2016-2019

Ja

2016

Ja

Nee

* Besluitvorming wordt verwacht in november 2019

Gebouwen

De “Nota onderhoud gemeentelijke gebouwen 2006” is nog steeds van toepassing voor de bepaling van het gewenste kwaliteitsniveau van onze gebouwen. In deze nota is het visueel en technisch onderhoudsniveau in categorieën ingedeeld. De (energetische) duurzaamheid neemt hierin een belangrijke plaats in. Middels een meerjarenonderhoudsplan zijn de totale onderhoudskosten over een periode van tien jaren geraamd. Deze onderhoudskosten zijn vertaald in een voorziening die gevoed wordt met een jaarlijkse dotatie.

Het onderhoudsplan wordt om de drie à vier jaren geactualiseerd. De laatste actualisatie dateert van 2017. Vooral geplande investeringen voor zowel het gemeentekantoor als de binnensportaccommodaties leggen een behoorlijke druk op de voorziening. In de begroting van 2020 worden de energetische maatregelen uit de lijst met erkende maatregelen integraal meegenomen.

Het meerjarenonderhoudsplan is een dynamisch plan. Aan het begin van elk jaar wordt op grond van de werkelijke kwaliteit van de gebouwen een uitvoeringsdocument opgesteld. Daar waar de onderhoudsplicht gezamenlijk door beheer en exploitant wordt uitgevoerd, worden vooraf prioriteiten gesteld en budgetafspraken gemaakt.

Speelterreinen

De gemeente Gennep is verantwoordelijk voor het onderhoud en de veiligheid van circa 250 speeltoestellen, verspreid over 39 locaties We zorgen ervoor dat de speelterreinen en toestellen netjes onderhouden worden en veilig zijn, zodat onze (jongste) inwoners hier veilig gebruik van kunnen maken. De gemeente voert daarom regelmatig visuele inspecties uit en controleert een toestel extra als er een melding over binnenkomt.
Eén keer per jaar worden alle toestellen geïnspecteerd door een erkend inspectiebedrijf.
Overeenkomstig een wettelijke verplichting, wordt een logboek bijgehouden van alle inspecties en onderhoudswerkzaamheden.

ga terug