Begroting 2020

Cultuur en sport

5.3 Kunst & Cultuur

Taakveld 5.3 Kunst & Cultuur

Portefeuillehouder:         R. Peperzak (kunst & cultuur) en Burgemeester (mondiaal bewustzijn)
Beïnvloedbaarheid:         ❶❷❸

Wat willen we bereiken?

 • Inwoners en ondernemers zijn cultureel betrokken.
 • Alle kinderen kunnen gebruik maken van culturele voorzieningen.
 • Roepaen is een vitaal cultureel instituut.
 • Aantrekkelijke en kwalitatief goede openbare ruimte.

Wat gaan we er voor doen?

 • Het jaar 2020 staat in het teken van de 75 jarige Bevrijding, het jaar van de Vrede Vrijheid en Vriendschap. Hierin staat niet alleen de cultuurhistorie centraal, maar ook de stimulering van kunst en cultuur in de gemeente Gennep. De gemeente draagt bij aan het programma.
 • We verstrekken jaarlijkse subsidies aan vrijwilligersorganisaties (onderdeel subsidieregeling ondersteunen basisinfrastructuur sociaal domein) en aan projecten en activiteiten op het gebied van kunst en cultuur (onderdeel subsidieregeling stimulering maatschappelijke participatie). Daarnaast verstrekken we subsidie aan cultureel podium Roepaen en aan harmonie- en fanfare verenigingen die onder leiding van de Stichting Muziekopleiding Gennep samen muziekopleidingen organiseren (subsidieregeling Muziekonderwijs).
 • We leveren een financiële bijdrage aan cultuureducatie voor de basisscholen in de gemeente Gennep.
 • We brengen het Jeugdcultuurfonds onder de aandacht van (ouders van) jonge inwoners die om financiële redenen geen gebruik kunnen maken van het culturele aanbod in de gemeente.
 • Ook in 2020 ondersteunen we stichting GESP voor het onderhouden van de stedenband met onze partnerstad San Pedro de Lóvago (Nicaragua).
 • De gemeente stimuleert, faciliteert en co-financiert initiatieven voor het plaatsen van kunst in de openbare ruimte.
 • We benutten de kansen die zich voordoen in het koppelen van leegstaand vastgoed aan culturele en kunstzinnige activiteiten.
ga terug