Begroting 2020

Cultuur en sport

5.6 Media-Bibliotheek

Taakveld 5.6 Media-Bibliotheek

Portefeuillehouder:         P. Lucassen
Beïnvloedbaarheid:         ❶❷❸

Wat willen we bereiken?

  • De Bibliotheek is een plek waar kennis centraal staat, alsook kunst- en cultuurbeleving.
  • Taal- en mediavaardige kinderen.
  • Structurele afname van laaggeletterden.
  • Vitale en actieve lokale omroep.

Wat gaan we er voor doen?

  • Samen met Biblioplus en de samenwerkende gemeenten actualiseren we de beleidsvisie op bibliotheekwerk.
  • Biblioplus is sinds 2017 regisseur in de aanpak tegen laaggeletterdheid. Er is een groeiend partnernetwerk (signaleren en doorverwijzen) opgebouwd en er zijn taalvragers verbonden aan het Taalhuis (cursussen, trainingen, taalcafé). We ondersteunen de uitvoering van de activiteiten van het Taalhuis in 2020. Het Taalhuis is een fysieke plek in de Bibliotheek en richt zich op het terugdringen van laaggeletterdheid door activiteiten op het gebied van het herkennen en de toeleiding van laaggeletterden, cursussen en trainingen voor mensen met taalachterstand en preventieve activiteiten. We doen hierbij beroep op subsidie van de Provincie Limburg voor de aanpak van laaggeletterdheid (aanvraag in 2019 met doorlooptijd in 2020). Het in beeld krijgen en toe leiden van de doelgroep (o.a. naar het taalhuis) blijft echter een grote uitdaging, vanwege het taboe dat nog steeds op laaggeletterdheid rust. Naast de uitvoering van diensten in het taalhuis van Biblioplus wordt de komende periode extra ingezet op on- en offline publiekscampagnes om familieleden te activeren en een preventieve aanpak o.a. via leesonderwijs en Bibliotheek op School.
  • Binnen Biblioplus subsidiëren we Bibliotheek op School dat in 2020 wordt ingezet. Versterking van taalbeheersing en mediawijsheid wordt aangepakt door collectie van boeken op scholen, projecten en activiteiten leesbevordering en specialistische expertise (inzet van leesconsulent voor leerkracht, ouders en kind).
  • We werken als gemeente mee aan de vorming van een streekomroep door de lokale omroepen. De samenwerking moet leiden tot een verhoging van de kwaliteit en maatschappelijke waarde en een verlaging van de kosten.
ga terug