Begroting 2020

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Financiën

Toelichting op financiële ontwikkelingen

De baten en lasten van de grondexploitaties zijn sterk afhankelijk van de grondverkopen en fluctueren daardoor.
Voor de implementatie van de omgevingswet zijn in de jaren 2020-2022 extra middelen beschikbaar gesteld.

Standaard lasten/baten/saldo
Rekening 2018
Begroting 2019
Begroting 2020
Begroting 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Lasten
2.119.861
2.436.584
3.491.677
2.034.620
1.750.919
1.381.646
Wonen en bouwen
483.193
527.114
878.775
884.709
686.684
639.467
Mutaties reserves
285.715
0
0
0
0
0
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
513.496
1.043.093
1.780.102
314.602
225.802
225.802
Ruimtelijke ordening
837.457
866.377
832.800
835.309
838.433
516.377
Baten
-1.480.635
-1.697.204
-2.759.400
-1.263.900
-962.100
-588.600
Wonen en bouwen
-327.546
-201.600
-301.600
-301.600
-301.600
-301.600
Mutaties reserves
-184.001
-37.015
-250.000
-250.000
-50.000
0
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
-535.452
-1.035.089
-1.784.300
-288.800
-187.000
-187.000
Ruimtelijke ordening
-433.635
-423.500
-423.500
-423.500
-423.500
-100.000