Begroting 2020

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

8.3-1 Wonen en bouwen, algemeen

Taakveld 8.3-1 Wonen en bouwen, algemeen

Portefeuillehouder:         R. Peperzak
Beïnvloedbaarheid:         ❶❷❸

Wat willen we bereiken?

 • Een stabiele woningmarkt waar kwalitatieve- en kwantitatieve vraag en aanbod op elkaar blijven aansluiten
 • Intensieve samenwerking op gebied van volkshuisvesting en het sociaal maatschappelijke domein.
 • Verbetering van de communicatie en informatievoorziening rondom duurzame ontwikkelingen en (bouw)oplossingen.
 • Verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van de gemeente door de ontwikkeling van inbreidingslocaties mogelijk te maken.
 • Goede huisvesting voor arbeidsmigranten.

Wat gaan we er voor doen?

 • We geven uitvoering aan de geactualiseerde Regionale Structuurvisie Wonen Noord-Limburg.
 • We geven uitvoering aan de lokale woonvisie.
 • We actualiseren de gezamenlijke prestatieafspraken met woningcorporaties Mooiland en Destion. De daaruit voorkomende acties voeren we uit.
 • We verlenen medewerking aan kwalitatief wenselijke woningbouwplannen in alle kernen.
 • We maken het mogelijk om maximaal vijf woningen te bouwen op inbreidingslocaties.
 • Er is integraal beleid opgesteld voor de huisvesting van arbeidsmigranten.
 • We verstrekken Startersleningen.
 • We brengen de mogelijkheden van een Verzilverlening in beeld en gaan na of dit financiële product als aanvulling op de Starterslening kan worden aangeboden aan onze burgers.
 • We onderzoeken op welke wijze we groene (bouw)initiatieven kunnen stimuleren.
ga terug