Begroting 2020

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

8.1 Ruimtelijke ordening

Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening

Portefeuillehouder:          R. Peperzak
Beïnvloedbaarheid:         ❶❷

Wat willen we bereiken?

 • In elk van de kernen van de gemeente Gennep kan voldoende passende (en duurzame) woningbouw worden gerealiseerd.
 • We zijn een aantrekkelijke (woon)gemeente voor degenen die hier al wonen en voor degenen die zich op nieuwvestiging of hervestiging oriënteren.
 • We versterken de (ruimtelijke) kernkwaliteiten van Gennep.

Wat gaan we er voor doen?

 • We gaan in goed overleg met de dorps- en wijkraden verder met de verbetering van de leefbaarheid in wijken en kernen. Dat doen we op basis van acties die voortvloeien uit acties op grond van de in 2019 vastgestelde voorzieningenplannen.
 • We participeren in gesprekken over de centrumvisie van de kern Gennep om ervoor te zorgen dat wij een levendig centrum hebben en houden.
 • We gaan ondernemers in het buitengebied faciliteren om, indien zij dat wensen, tot bedrijfstransformatie te komen passend binnen de ambities van de gemeente.
 • We blijven actief met ondernemers en initiatiefnemers meedenken over de ontwikkeling van projecten en over de herbestemming van terreinen.
 • Er zijn afspraken gemaakt met een ontwikkelende partij over de realisatie van het project Genneper molen teneinde het gebied stedenbouwkundig tot een van de parels van de gemeente en de stad Gennep te maken.
 • We starten de planologische besluitvorming voor de ontwikkeling van woonkavels aan de Goorseweg te Ottersum (Ruimte voor Ruimte-regeling).
 • We werken mee aan ruimtelijke initiatieven door de in 2019 vastgestelde Omgevingsvisie als grondslag en inspiratiedocument te hanteren op grond waarvan de kernkwaliteiten van Gennep worden versterkt.
 • We treffen voorbereidingen voor de instelling nieuwe structuren voor de behandeling van ruimtelijke initiatieven ter vervanging van de Regiekamer. Deze structuren worden afgestemd op de veranderingen die uit de Omgevingswet voortkomen.
 • In 2019 is de Omgevingsvisie vastgesteld. In 2020 gaan wij verder met de implementatie van de Omgevingswet. Wij gaan aan de slag met de voorbereiding voor het nieuwe instrument, het Omgevingsplan. Hiertoe wordt op basis van het huidig wettelijk instrumentarium, en ondersteund door het rijk en de VNG, gestart met het opstellen van een (pilot) ‘omgevingsplan’.
 • We blijven met de acht Noord-Limburgse gemeenten en de provincie Limburg samenwerken binnen het ruimtelijk domein. Thema´s die daarbij aan de orde komen zijn wonen, werklocaties, detailhandel, land- en tuinbouw, vrijetijdseconomie en energie, ruimtelijke kwaliteit, water, mobiliteit, implementatie Omgevingswet en de provinciale omgevingsvisie en nationale omgevingsvisie.
ga terug