Begroting 2020

Onderwijs en kinderopvang

6.1 Kinderopvang

Taakveld 6.1 Kinderopvang

Portefeuillehouder:          P. Lucassen
Beïnvloedbaarheid:         ❷❸

Wat willen we bereiken?

  • We houden het aanbod van peuterspeelzaalwerk in stand.
  • Peuterspeelzalen en kinderdagverblijven bieden een veilige omgeving.
  • Alle kinderen in de gemeente Gennep kunnen gebruik maken van peuterspeelzaalwerk of kinderopvang.
  • Peuters met een risico op een taal- en onderwijsachterstand (doelgroeppeuters) zijn beter voorbereid op de basisschool.

Wat gaan we er voor doen?

  • We verstrekken subsidie aan aanbieder(s) van peuterspeelzaalwerk.
  • We houden risicogestuurd toezicht bij buitenschoolse opvangvoorzieningen, kinderdagverblijven, gastouderbureaus en gastouders.
  • We geven uitvoering aan de regeling voor kinderopvang voor ouders met een sociale medische indicatie.
  • We zetten in op vroegsignalering en aanpak van mogelijke taal- en onderwijsachterstand bij peuters.
ga terug