Begroting 2020

Onderwijs en kinderopvang

Financiën

Toelichting op financiële ontwikkelingen

De mutaties in de baten en lasten komen door de nieuwbouw KEC. In 2020 is rekening gehouden met het afboeken van de boekwaarden van de bestaande schoolgebouwen en de sloopkosten. Deze kosten worden gedekt door de aanwending van de algemene vrije reserve.
Vanaf 2020 zijn de kapitaallasten van de nieuwbouw opgenomen.

Standaard lasten/baten/saldo
Rekening 2018
Begroting 2019
Begroting 2020
Begroting 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Lasten
1.309.385
1.372.091
3.056.586
1.386.136
1.671.361
1.637.256
Samenkracht en burgerparticipatie
67.527
123.970
125.127
125.078
125.029
124.980
Onderwijshuisvesting
860.925
855.578
857.402
813.001
657.860
628.697
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
380.933
392.543
2.074.057
448.057
888.472
883.579
Baten
-124.347
-141.000
-1.818.500
-152.500
-152.500
-152.500
Mutaties reserves
-27.910
-40.000
-1.666.000
0
0
0
Samenkracht en burgerparticipatie
-1.022
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
-95.415
-100.000
-151.500
-151.500
-151.500
-151.500