Begroting 2020

Bedrijfsvoering

Organisatie

Kosten organisatie en doorbelastingen

Met ingang van de begroting 2017 is het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) van toepassing. Een belangrijke wijziging is, dat de totale kosten van de organisatie niet meer verdeeld worden over de diverse taken van de gemeente. Alleen de directe salariskosten van medewerkers die werken voor een bepaald taakveld komen op het betreffende taakveld. De kosten van management, ondersteunende afdelingen, huisvesting etc. zijn kosten van overhead en komen op het afzonderlijke taakveld Overhead (taakveld 0.4, programma Bestuur en organisatie).

In onderstaand overzicht zijn de totale kosten van de organisatie weergegeven.

 

Specificatie kosten organisatie

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Personeelskosten

€ 8.815.765

€ 9.534.538

€ 9.491.794

€ 9.542.475

€ 9.561.493

Gemeentekantoor E. Hoffmannplein

€ 466.863

€ 617.036

€ 605.617

€ 600.197

€ 594.779

Stadhuis Markt 1

€ 52.180

€ 52.072

€ 51.974

€ 51.974

€ 51.779

Communicatie en representatie

€ 60.000

€ 87.200

€ 62.200

€ 62.200

€ 62.200

Externe bestuursondersteuning en OR

€ 84.266

€ 113.950

€ 113.950

€ 113.950

€ 113.950

Beheer BGT, poort van Gennep

€ 60.100

€ 131.855

€ 100.355

€ 100.355

€ 100.355

Bureaukosten en inkoop

€ 142.500

€ 102.500

€ 102.500

€ 102.500

€ 102.500

Vakliteratuur en archief

€ 64.000

€ 65.500

€ 65.500

€ 65.500

€ 65.500

Automatiseringskosten/ICT

€ 1.005.040

€ 1.108.367

€ 1.112.360

€ 1.118.025

€ 1.160.790

Totaal kosten organisatie

€ 10.750.714

€ 11.813.018

€ 11.706.250

€ 11.757.079

€ 11.813.346

Salariskosten rechtstreeks op taakvelden

€ 5.254.997

€ 5.529.729

€ 5.458.143

€ 5.474.224

€ 5.488.117

Kosten ondersteuning organisatie

€ 5.495,717

€ 6.283.289

€ 6.248.107

€ 6.281.855

€ 6.625.229

Kosten ondersteuning in % directe salariskosten

105%

114%

114%

115%

115%

Totaal salariskosten

€ 8.564.192

€ 9.346.415

€ 9.288.666

€ 9.314.345

€ 9.333.366

Salariskosten rechtstreeks op taakvelden

€ 5.254.997

€ 5.529.729

€ 5.458.143

€ 5.475.224

€ 5.488.117

Salariskosten ondersteuning organisatie

€ 3.309.195

€ 3.816.686

€ 3.830.523

€ 3.839.121

€ 3.845.249

De stijging van de personeelslasten 2020 ten opzichte van 2019 komt voornamelijk door het verwerken van de CAO gemeente die op 1 oktober 2019 van kracht is geworden.

De kosten van het gemeentekantoor nemen toe door de kapitaallasten van de verbouwing. Kosten automatisering/ICT stijgen door aanschaf van nieuwe applicaties en het opnemen van vervangingsinvesteringen.
Voor communicatie is in 2020 een extra budget opgenomen voor een nieuwe huisstijl.
De kosten van externe bestuursondersteuning zijn gestegen door de gewijzigde financiering van een aantal taken die ondergebracht zijn bij de VNG. Voorheen werden deze vanuit het gemeentefonds rechtstreeks betaald aan de VNG, met ingang van 2018 loopt dit via de gemeenten.
De bureaukosten zijn gedaald door lagere kosten voor papier en porti. Daarnaast is door gewijzigde regelgeving de dotatie aan de voorziening meubilair en inventaris vervallen.
In 2019 zijn er extra kosten voor vernietiging archiefbescheiden en het overbrengen naar een archiefbewaarplaats.
Op basis van de ureninzet 2016 aangevuld met wijzigingen in personele formatie in 2017-2019 is per medewerker een opzet gemaakt voor welke taakvelden hij werkzaam is c.q. of sprake is van ondersteunende werkzaamheden. Voor deze personeelsleden zijn de salariskosten rechtstreeks verdeeld over de taakvelden, totaal € 5,5 miljoen. De salariskosten van de overige personeelsleden maken deel uit van taakveld Overhead. Hier staan dus ook de kosten van huisvesting en ICT.

Uit het overzicht is ook de verhouding direct en overhead af te leiden wat van belang is voor de berekening van de kostendekkendheid van de tarieven.

ga terug