Begroting 2020

Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk

Incidentele lasten en baten

Incidentele lasten

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

Extra formatie transformatie sociaal domein

€ 100.000

Totaal incidentele lasten

€ 100.000

Incidentele baten

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

Aanwending reserve voor extra formatie

€ 100.000

Aanwending reserve dekking tekort WSW

€ 150.000

Totaal incidentele baten

€ 250.000