Begroting 2020

Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk

Financiën

Toelichting op financiële ontwikkelingen

Op taakveld 6.2 is In 2019 € 100.000 beschikbaar voor extra formatie.
De lasten bij taakveld 6.3 Inkomensregelingen zijn ten opzichte van 2019 gedaald door lagere uitgaven uitkeringen algemene bijstand.
De lasten bij begeleide participatie dalen in 2021 door een lagere doorbetaling van de rijksbijdrage SW bedrijven.
De stijging van de lasten bij taakveld maatwerkdienstverlening 18+ komt door hogere uitgaven individuele begeleiding.

Standaard lasten/baten/saldo
Rekening 2018
Begroting 2019
Begroting 2020
Begroting 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Lasten
23.176.413
24.221.684
23.204.778
22.976.881
22.986.017
23.025.248
Maatwerkdienstverlening 18-
4.013.528
4.142.214
3.973.534
3.973.534
3.973.534
3.973.534
Volksgezondheid
653.837
634.004
623.783
623.843
617.337
617.337
Maatwerkvoorzieningen (WMO)
338.746
302.000
302.000
302.000
302.000
302.000
Wijkteams
1.162.529
1.633.958
1.441.626
1.344.194
1.348.806
1.351.199
Mutaties reserves
430.687
0
0
0
0
0
Inkomensregelingen
5.352.349
5.508.936
4.916.771
4.924.786
4.929.452
4.932.686
Begeleide participatie
6.226.617
6.061.766
5.840.096
5.539.057
5.518.703
5.518.703
Maatwerkdienstverlening 18+
3.015.045
3.377.105
3.621.699
3.760.486
3.761.805
3.761.805
Samenkracht en burgerparticipatie
1.367.474
1.659.457
1.547.320
1.563.157
1.587.916
1.621.174
Arbeidsparticipatie
615.600
902.244
937.949
945.824
946.464
946.810
Baten
-5.559.913
-5.247.528
-4.067.397
-3.817.397
-3.967.397
-4.117.397
Maatwerkdienstverlening 18-
-26.965
0
0
0
-100.000
-200.000
Volksgezondheid
-6.076
0
0
0
0
0
Mutaties reserves
-1.150.534
-721.687
-250.000
0
0
0
Wijkteams
0
0
0
0
0
0
Inkomensregelingen
-4.019.670
-3.923.615
-3.551.867
-3.551.867
-3.551.867
-3.551.867
Begeleide participatie
-14.482
-303.000
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
Maatwerkdienstverlening 18+
-219.619
-164.000
-129.000
-129.000
-179.000
-229.000
Arbeidsparticipatie
-63.135
-82.896
-81.200
-81.200
-81.200
-81.200
Samenkracht en burgerparticipatie
-59.432
-52.330
-52.330
-52.330
-52.330
-52.330