Begroting 2020

Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk

7.1 Volksgezondheid

Taakveld 7.1 Volksgezondheid

Portefeuillehouder:          P. Lucassen
Beïnvloedbaarheid:         ❶❷

Wat willen we bereiken?

 • Inwoners blijven zo lang mogelijk gezond in ‘positieve gezondheid’ (1) .
 • Zoveel mogelijk kinderen in Gennep groeien zo gezond mogelijk op; ze bewegen voldoende en hebben geen overgewicht.
 • De GGD heeft met zijn aanbod van jeugdgezondheidszorg een grote betrokkenheid bij de normale ontwikkeling van kinderen. De GGD is een belangrijke partner in de preventieve en curatieve zorg voor de Gennepse jongeren; opvoed- en opgroei-belemmeringen worden voorkomen dan wel bestreden.
 • De vaccinatiegraad is minimaal gelijk gebleven.
 • Er is sprake van continuïteit en samenhang binnen de keten van publieke gezondheidszorg.
 • Het verschil in gezondheid tussen mensen met een lage of hoge sociaaleconomische status wordt verkleind.

Wat gaan we er voor doen?

 • Wij geven uitvoering aan het lokale gezondheidsbeleid, waarbij we focussen op ‘Positieve gezondheid’ en het accent leggen op bewegen. Daarnaast geven we uitvoering aan het Programma Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) waarmee we jongeren actief stimuleren een gezonde leefstijl aan te houden. Met instemming van de ouders en/of jongere, wisselen we op casusniveau actief informatie-uit met de GGD. Ook hebben we extra aandacht voor (preventieve) gezondheidszorg bij vergunninghouders. We voeren het inhaalprogramma vaccinaties uit.
 • We bouwen aan een lokaal netwerk Positieve Gezondheid.
 • We brengen gezondheidsrisico’s vroegtijdig in beeld.
 • We hebben extra aandacht voor maatschappelijke participatie van mensen met een gezondheidsachterstand. In dit kader geven we uitvoering aan het project Inzet GIDS-gelden. Het project wordt uitgebreid met sociale netwerkversterking. Tevens wordt, in samenwerking met Universiteit Maastricht, het na-traject van de deelnemers verder vormgegeven ter verduurzaming van de behaalde resultaten.
 • We ontwikkelen in samenwerking met verschillende partners een sociale kaart.
 • Middels de inzet van een welzijnscoach geven we uitvoering aan 'Welzijn op recept'.
ga terug