Begroting 2020

Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Portefeuillehouder:          P. Lucassen
Beïnvloedbaarheid:         ❷❸

Wat willen we bereiken?

  • Een kwalitatief hoogwaardig aanbod in zorg, ondersteuning en advies ten behoeve van Gennepse kinderen en gezinnen.
  • Een positieve en stimulerende basis waarin kinderen zich optimaal ontwikkelen en hun talenten ontplooien.
  • Ouders en jongeren zijn zo veel mogelijk zelf (en met hun omgeving) in staat om met opvoeding gerelateerde problemen om te gaan.
  • Een slagvaardig en specialistisch hulpaanbod, (eventueel onder dwang) bij gevaar of (ernstige) bedreiging van een jeugdige.

Wat gaan we er voor doen?

  • In 2020 gaan we samen met de regio aan de slag met de nieuwe inkoop voor voorzieningen in het sociaal domein voor 2021.
  • We breiden de functie Praktijkondersteuner GGZ huisartsen verder uit.
  • We gaan samen met zorgaanbieders door met de transformatie van de zorg, waarbij de accenten liggen op de verschuiving van intramuraal naar ambulant en de versterking en uitbreiding van het gezinsgerichte aanbod.

Beleidsindicatoren

Omschrijving

W 2016

W 2017

W 2018

Jongeren met een delict voor de rechter in % ( 12 t/m 21 jarige)

1,09 %

1,09 %

1,09 %

Kinderen in uitkeringsgezin in % (tot 18 jaar)

3,83 %

3,83 %

3,83 %

Werkloze jongeren in % (16 t/m 22 jarigen)

1,57 %

1,57 %

1,57 %

Jongeren met jeugdhulp in % (tot 18 jaar)

11,6 %

11,8 %

9.4 %

Jongeren met jeugdbescherming in % (tot 18 jaar)

1,5 %

1,4 %

1.4 %

Verbonden partijen die bijdragen aan realisatie doelen

Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg Noord
De gemeenten in Noord-Limburg hebben de inkoop van diensten in het Sociaal Domein centraal belegd bij de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg-Noord.
Deze organisatie sluit voor de regiogemeenten raamovereenkomsten met aanbieders en faciliteert de Ontwikkeltafels, een overlegstructuur waarin gemeenten en aanbieders de overeenkomsten vanuit de innovatiegedachte door ontwikkelen.

ga terug