Begroting 2020

Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Portefeuillehouder:          P. Lucassen
Beïnvloedbaarheid:         ❷❸

Wat willen we bereiken?

  • Iedereen is in staat om in een schoon en leefbaar huis te wonen, zelfstandig thuis te blijven wonen en schone kleding te dragen.
  • Inwoners zonder schulden.

Wat gaan we er voor doen?

  • We bieden verschillende vormen van ondersteuning aan inwoners die verminderd zelfredzaam zijn en onvoldoende kunnen participeren, zoals hulp bij het huishouden, begeleiding en dagbesteding of ondersteuning van mantelzorgers.
  • Wij anticiperen op de stringentere wettelijke opdracht uit de Wet gemeentelijke schuldregeling, die naar verwachting in de loop van 2020 wordt ingevoerd. In de wet komt een plicht tot vroeg-signalering. Gennep heeft de vroegsignalering met nutsbedrijven, woningcorporaties en de grootste zorgverzekeraar al ingevoerd. We bieden daardoor al de pro-actieve begeleiding die in de nieuwe wet verplicht gaat worden aan aan inwoners met bedreigende of niet op eigen kracht op te lossen schulden.
  • Ter voorbereiding op de invoering van het nieuw Verdeelmodel Opvang en Beschermd Wonen dat op termijn gepland staat, zullen in 2020 de kosten van de samenwerkingsrelatie en de dienstverlening voor Beschermd Wonen met de regio Noord-Limburg duidelijk worden gemaakt.
  • We geven uitvoering aan het  plan van aanpak personen met verward gedrag.
  • We voeren de wijzigingen m.b.t. de Wet verplichte GGZ vanaf 1/1/2020 uit. Op landelijk niveau is onderkend dat de invoering van deze wet leidt tot een gemeentelijke taakuitbreiding voor veiligheid en het sociaal domein - onder meer het uitvoeren van hoorplicht, het organiseren van een meldpunt en het uitvoeren van verkennende onderzoeken naar aanleiding van meldingen. Deze nieuwe taken vragen om extra (gemeentelijke) uitvoeringscapaciteit. We verwachten ook aanvullende zorgkosten n.a.v. zorgplannen voor casuïstiek die door deze wet meer in zicht komt bij de gemeente. Over de financiële consequenties daarvan vinden momenteel landelijk onderhandelingen plaats.
  •  We onderzoeken of de vervoersstroom van dagbestedingscliënten ook via de gemeentelijke  overeenkomst met Omnibuzz kan of dat de zorgaanbieders hiervoor verantwoordelijk blijven.

Beleidsindicatoren

Omschrijving

W 2016

W 2017

W 2018

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO

785

800

793

ga terug