Begroting 2020

Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Portefeuillehouder:          P. Lucassen
Beïnvloedbaarheid:         ❷❸

Wat willen we bereiken?

  • Inwoners kunnen zo lang mogelijk meedoen aan de samenleving en elkaar ontmoeten.
  • De inzet van collectieve voorzieningen beperkt het aantal inwoners dat een beroep doet op individuele voorzieningen.

Wat gaan we er voor doen?

  • We evalueren de pilot hulpmiddelenpool in Ven-Zelderheide en breiden deze bij goed gevolg uit naar andere wijken.
  • We starten in regionaal verband de aanbesteding voor de verstrekking van Wmo-hulpmiddelen.

Verbonden partijen die bijdragen aan realisatie doelen

Omnibuzz
Voor de uitvoering van het doelgroepenvervoer neemt de gemeente Gennep deel aan de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz. Het betreft in 2018 Wmo vervoer (regiotaxi en vervoer dagbesteding). Het overige (gemeentelijk) doelgroepenvervoer, namelijk het leerlingenvervoer en zorgvervoer jeugd wordt de komende jaren in de GR Omnibuzz opgenomen.

ga terug