Begroting 2020

Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk

6.5 Arbeidsparticipatie

Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie

Portefeuillehouder:          P. Lucassen
Beïnvloedbaarheid:         ❷❸

Wat willen we bereiken?

  • Het aantal inwoners met bijstand en/of IOAW-uitkering is minimaal.
  • Inwoners met bijstand en/of IOAW-uitkering participeren in de maatschappij.

Wat gaan we er voor doen?

  • We zetten voor alle inwoners die een uitkering aanvragen, direct re-integratiebegeleiding in, behalve als de persoonlijke belemmering dit onmogelijk maakt. Alleen als dit echt nodig is, wordt een ontheffing gegeven.
  • We zorgen voor begeleiding naar parttime werk aIs voltijdwerk niet mogelijk is.
  • We bieden inwoners die al langer een uitkering hebben een nieuw integratieaanbod aan. Om dit op een kwalitatief goed niveau te kunnen doen, gaan we niet iedereen ineens benaderen, maar gebeurt dit gefaseerd.
  • We stemmen de verschillende soorten van begeleiding goed op elkaar af, zodat er een doorlopende ontwikkelingslijn is, waar inwoners kunnen groeien, maar ook een stapje kunnen terugzetten als het (even) niet meer gaat. We bieden onderscheid in dienstverlening, maar wel met vloeiende overgangen: Dagbesteding > Activering > Beschut > Begeleid > Loonwaarde > Regulier werk.

Beleidsindicatoren

Omschrijving

W 2016

W 2017

W 2018

Aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar

773

781

Netto arbeidsparticipatie

66 %

71 %

N.n.b. = nog niet beschikbaar via CBS.

ga terug