Begroting 2020

Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk

6.1 Burgerparticipatie

Taakveld 6.1 Burgerparticipatie

Portefeuillehouder:         P. Lucassen en R. Peperzak
Beïnvloedbaarheid:         ❶❷❸

Wat willen we bereiken?

 • Een zodanige sociale structuur, dat de samenleving het individu ondersteunt en dat zelfredzaamheid en participatiebereidheid zijn toegenomen.
 • Meer regie en verantwoordelijkheid bij inwoners voor versterken en instandhouden van de kwaliteit van de leefomgeving.

Wat gaan we er voor doen?

 • We actualiseren het OMO-beleid (Ontmoeten, Meedoen, Ondersteunen).
 • We gaan onderzoeken wat we als gemeente en als samenleving moeten doen om uitvoering te geven aan het VN-verdrag Handicap, dat als doel heeft dat inwoners met een beperking (dementie, autisme) meedoen in de maatschappij. De concrete acties nemen we op in een uitvoeringsplan bij het (geactualiseerde) OMO-beleid.
 • In de kernen Ottersum, Ven-Zelderheide en Heijen zijn n.a.v. de door inwoners opgestelde voorzieningenplannen verdere uitwerkingen (schetsplannen en budgetramingen) van de gewenste accommodaties opgesteld. Hiermee wordt duidelijkheid verschaft wat de kosten worden voor het aanpassen van de accommodaties in die kernen. Eind 2019 wordt de raad een voorstel gedaan voor kaders en uitgangspunten voor het accommodatie- vastgoedbeleid. Aan de hand van dit kader wordt vervolgens een uitvoeringsprogramma opgesteld waarin per kern (en accommodatie) de planning en raming van de benodigde investeringen in onze accommodaties worden opgenomen.  Daar zullen de exacte bedragen worden vermeld , die nu PM zijn begroot.
 • Er is doorlopend aandacht voor onderhoud en uitbreiding van het Reanimatie Oproep Netwerk. Inwoners kunnen op kosten van de gemeente deelnemen aan een reanimatiecursus en zich aanmelden als burgerhulpverlener. Indien mogelijk wordt het aantal AED´s verder uitgebreid. Ook zijn er middelen gereserveerd voor de vervanging van AED's waarvan het einde van de levensduur in zicht komt.
 • We faciliteren onze dorps- en wijkraden en andere betrokken vrijwilligersorganisaties om de inbedding van de functie van dorpsondersteuner in onze dorpen en wijken mogelijk te maken of te behouden. Hierbij is maatwerk uitgangspunt.
 • We blijven de dorpen en wijken bezoeken om te horen wat er leeft zodat we goed op de behoeften van de inwoners kunnen blijven inspelen.
 • We dragen bij aan de realisatie van nieuwe wijkdagvoorzieningen, zoals huiskamers. Daarnaast ondersteunen we de bestaande huiskamers in de dorpen en wijken. Naast subsidie kan dit ook gaan om ondersteuning vanuit het opbouwwerk; het welzijnswerk in de wijken dat zich richt op de verbetering van de woon-, werk- en leefsituatie van inwoners.
 • We onderzoeken hoe wij dorps- en of wijkbudgetten beschikbaar kunnen stellen voor diensten of werkzaamheden die door inwoners kunnen worden opgepakt.
 • Wij gaan in samenspraak met het opbouwwerk en betrokken inwoners aan de slag om een nieuwe wijkorganisatie/wijkraad in Gennep te stimuleren/ mee op te starten.
ga terug