Begroting 2020

Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk

6.2 Toegang tot zorg

Taakveld 6.2 Toegang tot zorg

Portefeuillehouder:          P. Lucassen
Beïnvloedbaarheid:         ❷❸

Wat willen we bereiken?

 • Inwoners kunnen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen.
 • De zelfredzaamheid van inwoners en hun deelname aan de samenleving is vergroot.
 • Het aantal doorverwijzingen naar eerste- en tweedelijns zorg is afgenomen.
 • Er komt een integraal netwerk van gemeente en maatschappelijke partners, waar inhoudelijke kennis en ervaring aanwezig zijn.
 • Knelpunten worden vroegtijdig gesignaleerd, besproken en opgelost.

Wat gaan we er voor doen?

 • We starten een pilot voor passend vervoer voor personen met verward gedrag. Op basis van de ervaringen bepalen we de hoogte van een structureel benodigde voorziening.   
 • We voeren de wijzigingen met betrekking tot de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) vanaf 1 januari 2020 uit. Deze wet regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de GGZ. Een belangrijke verandering is dat verplichte zorg straks ook buiten een GGZ-instelling opgelegd kan worden. Op landelijk niveau is onderkend dat de invoering van deze wet leidt tot een gemeentelijke taakuitbreiding; waaronder het uitvoeren van hoorplicht, het organiseren van een meldpunt en het uitvoeren van verkennende onderzoeken naar aanleiding van meldingen. Deze nieuwe taken vragen om extra (gemeentelijke) uitvoeringscapaciteit. Daarnaast verwachten we ook aanvullende zorgkosten door zorgplannen voor casussen die door deze wet meer in zicht komen bij de gemeente. Over de financiële consequenties daarvan vinden momenteel landelijk onderhandelingen plaats.
 • We blijven uitvoering geven aan het meerjarig beleidsplan "Gezond en Wel in 3D", de verordening Wmo en de verordening jeugdhulp.
 • We blijven de consulenten in sociaal domein (Team Toegang) preventief inzetten in de kernen en wijken. Deze inzet wordt mede afgestemd met de dorps- en wijkondersteuners.
 • We versterken de casusregie . Casusregie is het coördineren, afstemmen en volgen van de benodigde hulpverlening aan cliënten waarbij het eigen netwerk en meerdere hulpverleners betrokken zijn.
 • Wij blijven de dienstverlening verbeteren en blijven inzetten op verlaging van administratieve lasten. Wij blijven kritisch kijken naar de soort meldingen en als een keukentafelgesprek noodzakelijk is, vindt dit binnen twee weken na melding plaats.
ga terug