Begroting 2020

Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk

6.3 Inkomensvoorzieningen

Taakveld 6.3 Inkomensvoorzieningen

Portefeuillehouder:          P. Lucassen
Beïnvloedbaarheid:         ❷❸

Wat willen we bereiken?

  • Er is geen sociale uitsluiting: iedereen kan, ongeacht zijn financiële mogelijkheden, maatschappelijk participeren.
  • Het beroep op bijstand blijft tot een minimum beperkt.
  • Algemene voorzieningen zijn bij de doelgroepen bekend en voor hen bereikbaar.
  • Fraude en onrechtmatig gebruik van uitkeringen worden in de kiem gesmoord.

Wat gaan we er voor doen?

  • We ontwikkelen een nieuwe arbeidsmarktvisie waarbinnen we werkgevers beter in positie brengen om werknemers uit achterstandsposities aan te kunnen nemen.
  • We verbeteren de registratie van werkzoekenden.
  • We maken de begeleidingsarrangementen die de gemeente kan bieden beter bekend en beter toegankelijk.
  • We organiseren bijeenkomsten voor inwoners en we organiseren bijeenkomsten met en voor verwijzers, zodat voorzieningen bij alle belanghebbenden maximaal bekend zijn.
  • We maken drempels voor aanvragen zo laag mogelijk en gaan kijken of automatische toekenning van tegemoetkomingen haalbaar en zinvol is.
  • We blijven samenwerken met buurgemeenten en ketenpartners om fraude op te sporen en te bestrijden.

Beleidsindicatoren

Omschrijving

W 2016

W 2017

W 2018

Personen met een bijstandsuitkering
(aantal per 10.000 inwoners)

269

274

261

Lopende re-integratievoorzieningen
(aantal per 10.000 inwoners 15-64 jaar)

73

149

143

ga terug