Begroting 2020

Lokale heffingen

Rioolheffing

De gemeente legt de rioolheffingen op voor het genot van een aansluiting op de gemeentelijke riolering en voor het gebruik daarvan.
Eigenaren van percelen die direct of indirect op het gemeentelijk rioleringsstelsel zijn aangesloten, ontvangen elk jaar een aanslag rioolheffing (eigenarendeel) voor een vast bedrag.
Gebruikers ontvangen een aanslag rioolheffing (gebruikersdeel) dat afhankelijk is van het waterverbruik.

De opbrengst van de rioolheffing wordt gebruikt om invulling te geven aan de gemeentelijke zorgplichten:

  • Een veilige inzameling en transport van afvalwater naar de zuivering, zonder risico’s voor bewoners of het milieu (zorgplicht afvalwater);
  • Het zodanig opvangen en verwerken van hemelwater (regenwater), dat wateroverlast wordt voorkomen (zorgplicht hemelwater);
  • Het voorkomen en verminderen van structurele grondwateroverlast door te hoge grondwaterstanden in de openbare ruimte (zorgplicht grondwater).

De rioolheffing is gebaseerd op het geldende Gemeentelijk Rioleringsplan. Zie de toelichting bij programma Duurzaamheid, taakveld 7.2.