Begroting 2020

Lokale heffingen

Afvalstoffenheffing

De gemeente brengt afvalstoffenheffing in rekening aan de gebruiker van een perceel voor de verwijdering en verwerking van huishoudelijk afval.
De kosten voor verwijdering van bedrijfsafval dat vergelijkbaar is met huishoudelijk afval, brengt de gemeente in rekening via reinigingsrechten.

De afvalstoffenheffing valt uiteen in een vast deel en een variabel deel.
Het vaste deel is voor alle huishoudens gelijk, ongeacht de samenstelling. Huishoudens die gebruik maken van verzamelcontainers (hoogbouw) hebben een afwijkend tarief, afhankelijk van samenstelling (één- of meerpersoonshuishoudens). Dit tarief is hoger, omdat hier – in tegenstelling tot de overige huishoudens – geen afrekening van de ledigingen van containers plaatsvindt (variabel deel). Het vaste deel wordt jaarlijks via BsGW in rekening gebracht op de aanslag gemeentelijke belastingen.

Het variabele deel is afhankelijk van het soort en de grootte van de container en het aantal ledigingen. Deze afrekening wordt jaarlijks aan de huishoudens opgelegd.

Zie de toelichting bij programma Duurzaamheid, taakveld 7.3.