Begroting 2020

Lokale heffingen

Kwijtscheldingen

Het kwijtscheldingsbeleid is gebaseerd op de Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen gemeente Gennep, zoals die door de gemeenteraad op 7 december 2015 is vastgesteld en voor het laatst is gewijzigd op 12 december 2016. De voornaamste doelgroep van de regeling zijn inwoners met een minimaal inkomen. Hierbij worden de normen van de Wet werk en bijstand gehanteerd. Personen die ondanks een minimaal inkomen beschikken over een vermogen van meer dan € 2.269,-
(bijvoorbeeld banksaldo of auto), komen niet voor kwijtschelding in aanmerking.

Kwijtschelding kan verleend worden aan natuurlijke personen, kleine zelfstandigen en ZZP-ers. Omdat BsGW kwijtschelding die aan ondernemers wordt verleend niet apart registreert, is het effect niet bekend.

Het percentage van de kwijtscheldingsnorm is 100 % van de gemeentelijke bijstandsnorm.
De afgelopen jaren is er sprake geweest van een stijgende trend in het bedrag van de kwijtscheldingen. De kostenprognose 2019 voor kwijtschelding bedroeg € 63.000.

Oninbaar

Over het algemeen vinden oninbaarverklaringen pas plaats na minimaal vijf jaar. Echter in een aantal gevallen vindt al eerder oninbaarverklaring plaats.

De verwachting is dat de stijgende trend van de kwijtscheldingen ook bij oninbaarverklaringen zichtbaar zal zijn.
De kostenprognose 2019 voor oninbaarverklaringen bedroeg € 38.000.

ga terug