Begroting 2020

Lokale heffingen

Kostentoerekening

Vanaf 2017 is het Besluit Begroting en Verantwoording van toepassing. Als uitwerking hiervan zijn de totale kosten van de organisatie niet meer verdeeld over de diverse taken van de gemeente. Alleen de directe salariskosten van medewerkers die werken voor een bepaald taakveld komen op het betreffende taakveld. De kosten van management, ondersteunende afdelingen, huisvesting etcetera zijn kosten van overhead en komen op het afzonderlijke taakveld Overhead (taakveld 0.4, ondergebracht in het programma Bestuur en organisatie).
Deze registratiemethode leidt ertoe dat de integrale kosten niet meer op de taakvelden staan, waardoor niet direct te herleiden is of een heffing kostendekkend is.

De belangrijkste activiteiten waar kosten worden verhaald staan op de taakvelden 0.2 Burgerzaken (programma Dienstverlening), 8.3 Wonen en Bouwen (programma Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting), 7.2 Riolering, 7.3 Afval en 7.5 Begraafplaatsen (programma Duurzaamheid).

Voor elke medewerker is een opzet gemaakt voor welke taakvelden hij/zij werkzaam is c.q. sprake is van ondersteunende werkzaamheden. Voor deze personeelsleden zijn de salariskosten rechtstreeks verdeeld over de taakvelden. De salariskosten van de overige personeelsleden maken onderdeel uit van taakveld 0.4 Overhead (Bestuur en organisatie). Hier staan ook de kosten van huisvesting en ICT.
De totale kosten van taakveld Overhead zijn afgezet tegen de salariskosten die rechtstreeks op de taakvelden zijn verantwoord, wat leidt tot een opslagpercentage voor overhead. In de paragraaf Bedrijfsvoering is het overzicht opgenomen van de kosten van de organisatie en de berekening van het opslagpercentage voor overhead.

Over de boekwaarde van de investeringen wordt 2% aan omslagrente berekend, dit is een onderdeel van de begrote kosten op het taakveld.

De toerekening van overhead en BTW vindt extra comptabel plaats.

In onderstaand overzicht staan de berekeningen of tarieven kostendekkend zijn geweest.

Kostendekkendheid belastingtarieven

Riolering

Afval-inzameling

Begraaf-plaats

Markt gelden

Leges

Kosten taakveld

1.544.601

841.621

 97.198

21.000

632.286

Inkomsten taakveld

0

0

 45.000

  6.000

411.891

Netto kosten taakveld

1.544.601

841.621

 52.198

15.000

220.395

Toe te rekenen kosten

Overhead

158.178

75.552

BTW

227.425

320.643

Totale kosten

1.930.204

1.237.816

Opbrengst heffing

1.930.204

1.237.816

Dekkingspercentage

100%

100%

46,30%

28.57%

66,08%