Begroting 2020

Lokale heffingen

Beleid

De ontwikkeling van de gemeentelijke lasten is mede gebaseerd op de uitgangspunten zoals opgenomen in het collegeprogramma ‘Volle kracht vooruit!’:

  • Handhaven structureel en reëel evenwicht.
  • Een zo laag mogelijke lastendruk en indien mogelijk een verlaging van de lastendruk.
  • Geen verdere verhoging van de toeristenbelasting.
  • Tarieven rioolheffingen moeten meerjarig kostendekkend zijn. Aanpassing bepalen op basis van de jaarlijkse berekening van de kosten.
  • De hoogte van de tarieven voor de rioolheffingen is gekoppeld aan het vaststellen van een nieuw Gemeentelijk rioleringsplan (GRP).

De uitvoering en bevoegdheden op het gebied van de gemeentelijke belastingen en de Wet Waardering onroerende zaken (Wet WOZ) zijn overgedragen aan Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW). Dit betekent meer sturen op afstand en minder gedetailleerde informatie.
De gemeente is verantwoordelijk voor de heffing en inning van leges en voor het beleid en de regievoering.