Begroting 2020

Financiering

Garantstellingen

De gemeente Gennep loopt een risico wegens het afgeven van garanties voor leningen, aan derden verstrekt door financiële instellingen. Deze derden oefenen taken uit die in het gemeentelijke beleid passen. De verwachting is dat het risicobedrag van de gewaarborgde gelden de komende jaren afneemt, als gevolg van reguliere aflossingen.

Gewaarborgde geldleningen en garanties (x €1.000)

Naam van geldnemer

Percentage borgstelling

Oorspronkelijk bedrag

Risico bedrag
31-12-2018

BsGW

1 %

€ 1.400

€ 14

Intos

50 %

€ 3.267

€ 664

Intos

70 %

€ 1.500

€ 595

Sportverenigingen

100 %

€ 715

€ 295

Kasteel Heijen (Roovers)

100 %

€ 151

€ 20

Landgoed Roepaen

100 %

€ 1.044

€ 537

Stichting woonmij. Mooiland

50 %

€ 68.588

€ 33.500

Stichting woonmij. Mooiland

100 %

€ 2.771

€ 934

Stichting Destion

50 %

€ 17.075

€ 6.314

Totaal gewaarborgde geldleningen

€ 96.510

€ 42.873

Intos rekening courant krediet

100%

€ 1.134

€ 0

Totaal verstrekte gemeentegaranties

€ 1.134

€ 0

De risico’s ten aanzien van de gewaarborgde gelden aan de woningcorporaties Mooiland en Destion maken onderdeel uit van het borgstelsel van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Het Rijk en gemeenten staan beide borg voor 50%. Deze zekerheidsstructuur maakt het mogelijk dat corporaties met voordelige financiering sociale volkshuisvesting kunnen realiseren.
WSW neemt de betaalverplichtingen voor een lening over wanneer de corporatie (ondanks de voordelige financieringsvoorwaarden) de rente en aflossing op een door WSW geborgde lening niet meer kan betalen. Alleen als WSW deze betaalverplichting niet uit de overige buffers kan voldoen, moeten Rijk en gemeenten bijspringen. WSW is nog nooit aangesproken op de borg en schat het risico van de gemeenten en het Rijk in als zeer klein, of zelfs theoretisch. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) behartigt de belangen van de gemeenten richting WSW. De formele afspraken tussen de VNG en WSW zijn vastgelegd in de overeenkomst tussen beide organisaties.