Begroting 2020

Financiering

EMU-Saldo

Het EMU-saldo is het verschil tussen de inkomsten en de uitgaven van de overheid (Rijk, lagere overheden en sociale fondsen) van een bepaald land in een bepaald jaar.

EMU-saldo (x €1.000)

Omschrijving

2019

2020

2021

2022

2023

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

-1.033

-2.669

-692

-66

234

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

1.583

3.080

2.004

2.216

2.275

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van  de exploitatie

1.763

1.400

1.394

1.380

1.00

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

4.565

5.568

12.209

1.992

761

Baten uit bijdragen van andere overheden,  de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in minder zijn gebracht bij post 4

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:
Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op de exploitatie verantwoord

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (allen transacties met derden die niet op e exploitatie staan)

Baten bouwgrondexploitatie:
Baten voor zover transacties niet op exploitatie verantwoord

Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen

2.644

1.812

1.255

1.464

1.079

Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten

Verkoop van effecten:
Gaat u effecten verkopen? (n/nee)
Zo ja wat is bij verkoop de verachte boekwinst op de exploitatie?

nee

nee

nee

nee

nee

Berekend EMU-saldo

-.4.896

-5.569

-11.458

74

1.749

Wat zegt het EMU saldo
Het EMU-saldo geeft de kasstroom in enig jaar weer. Een negatief saldo betekent dat je meer uitgeeft dan je in een jaar ontvangt, je liquiditeiten dalen. Bij een positief saldo stijgen de liquiditeiten. Het voorgeschreven model geeft niet de volledige kasstroom weer. In het model wordt geen rekening gehouden met mutaties in de crediteuren en debiteurensaldi en overige transitorische posten. Het EMU-saldo wordt sterk beïnvloed door incidentele ontvangsten of uitgaven en kan dus behoorlijk fluctueren.

Het EMU saldo is in de jaren 2020-2021 negatief. Dit wordt veroorzaakt door de investeringen die gepland zijn, verkeersmaatregelen, aanleg fietstunnel, nieuwbouw KEC. De afschrijvingen van de investeringen zijn gedekt in de meerjarige exploitatiebegroting waarmee in een toekomstige kasstroom is voorzien. Het EMU-saldo is in 2023 positief doordat geen investeringen meer zijn opgenomen in het investeringsprogramma.

ga terug