Begroting 2020

Financiering

Renterisiconorm

Het renterisico over de langlopende schulden wordt uitgedrukt in de mate van overschrijding van de renterisiconorm. De renterisiconorm is een bij ministeriële regeling vastgesteld percentage (sinds 2001 vastgesteld op 20%) van de langlopende of vaste schuld per 1 januari van het betreffende jaar

In onderstaand overzicht wordt aangegeven hoe de renterisiconorm en het feitelijke renterisico voor de gemeente Gennep in 2020 tot en met 2023 zich ontwikkelt. Hieruit blijkt dat het renterisico vaste schuld ruimschoots binnen de wettelijk vastgestelde kaders blijft.

Renterisiconorm (x €1.000)

2020

2021

2022

2023

Nieuwe aangetrokken vaste schuld

 € 0

€ 20.000

€ 0

€ 0

Nieuw verstrekte lange leningen

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (1)

€ 0

€ 20.000

€ 0

€ 0

Betaalde aflossingen (2)

€ 1.935

€ 2.185

€ 2.435

€ 2.435

Herfinanciering (laagste van 1 en 2) (3)

€ 0

€ 2.185

€ 0

€ 0

Renteherziening op vaste schuld o/g

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

Renteherziening op vaste schuld u/g

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

Netto renteherziening op vaste schuld (4)

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

Renterisico op vaste schuld (3+4) (5)

€ 0

€ 2.435

€ 0

€ 0

Totaal begroting per 1 januari

€ 51.421

€ 48.308

€ 48.059

€ 47.680

Renterisiconorm (20% begroting) (6)

€ 10.284

€ 9.662

€ 9.612

€ 9.536

Ruimte (+) / Overschrijding (-) (6-5)

€ 10.284

€ 7.477

€ 9.612

€ 9.536