Begroting 2020

Financiering

Risicobeheer

Hieronder volgt samenvattend inzicht in de verwachte risicoprofielen van de organisatie ten aanzien van kortlopende schulden (kasgeldlimiet) en langlopende schulden (renterisiconorm).

ga terug