Begroting 2020

Financiering

Kasgeldlimiet

Het renterisico van kortlopende (of vlottende) schulden wordt bepaald op basis van de kasgeldlimiet. De kasgeldlimiet wordt berekend op basis van een percentage van de totale begrotingsomvang. Dat percentage is door de minister vastgesteld op 8,5%. De gemeente mag voor deze ruimte kortlopende schulden aangaan. Verantwoording over de ruimte binnen de kasgeldlimiet wordt afgelegd aan de provincie.

Bij de toetsing van de kasgeldlimiet is rekening gehouden met het bedrag dat maximaal als negatief saldo gestaan mag worden op de rekening-courant bij de Bank Nederlandse Gemeenten. Zoals in de tabel weergegeven is, beschikt de gemeente Gennep over een vlottend overschot, waardoor er voldoende ruimte boven de kasgeldlimiet is. Overschrijding van de kasgeldlimiet wordt ook voor 2020 niet verwacht.

Kasgeldlimiet (x € 1.000)

2018 Q3

2018 Q4

2019 Q1

2019 Q2

B

Omvang begroting (=grondslag)

€ 45.918

€ 45.918

€ 46.181

€ 46.181

1

Toegestane kasgeldlimiet (8,5% van B)

      € 3.903

        € 3.903

€ 3.925

     €3.925

2

Vlottende schuld, gemiddeld

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

3

Vlottend overschot, gemiddeld

€ 9.370

€ 9.802

€ 6.441

€ 6.574

Ruimte onder limiet (1+3)

€ 13.273

€ 13.705

€ 10.367

€ 10.500

Overschrijding (1-2)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.