Begroting 2020

Investeringen en balansontwikkelingen

Geprognotiseerde balans

Bovengenoemde ontwikkelingen zijn verwerkt in onderstaande geprognosticeerde balans voor de
jaren 2020-2023.

Geprognosticeerde balans
Bedragen x € 1.000

Omschrijving

31-12-2019

31-12-2020

31-12-2021

31-12-2022

31-12-2023

Materiële vaste activa

36.183

44.315

56.220

55.996

54.482

Kapitaalverstrekking aan deelnemingen

132

132

132

132

132

Leningen aan deelnemingen

0

0

0

0

0

Uitzettingen met een rente typische looptijd van één jaar of langer.

450

450

450

450

450

Voorraden

2.023

1.967

1.863

1.899

773

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar

1.375

Liquide middelen

250

250

250

250

250

Overlopende activa

5.000

5.000

3.000

3.000

3.000

Totaal activa

45.413

52.114

61.915

61.727

59.087

Eigen vermogen

15.851

13.617

13.117

13.067

13.067

Voorzieningen

6.571

5.972

5.768

4.880

4.827

Vaste schulden

15.991

24.056

31.621

28.686

25.751

Kasgeld leningen

1.469

6.409

10.094

10.442

Netto vlottende schulden

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Overlopende passiva

6.000

6.000

4.000

4.000

4.000

Totaal passiva

45.413

52.114

61.915

61.727

59.087