Begroting 2020

Investeringen en balansontwikkelingen

Financiering

Onze investeringen worden gefinancierd met leningen die wij hebben afgesloten en door de inzet van het eigen vermogen, reserves en voorzieningen. Het totaal aan leningen, eigen vermogen en reserves en voorzieningen is in 2020 nog hoger dan de boekwaarde van de activa. Dit zien wij ook terug in onze liquiditeitspositie, we hebben een overschot aan liquide middelen.
Vervroegd aflossen van vaste geldleningen is niet mogelijk. De overtollige liquide middelen moeten wij verplicht onderbrengen in de rijksschatkist en door de lage rentestand is het rendement in feite nihil. Door het hoge investeringsvolume in de jaren 2020-2023 moeten we in 2021 weer geld lenen. Rekening is gehouden met een vaste geldleningen van in totaliteit € 20 miljoen. Voor kortlopende financieringen is geen rentelast opgenomen.