Begroting 2020

Investeringen en balansontwikkelingen

Activa

De activa van de gemeente bestaan voornamelijk uit gebouwen, rioleringen en verstrekte geldleningen.
De gebouwen zijn weer onder te verdelen in:
- Huisvesting ambtelijke organisatie
-Schoolgebouwen
- Gemeenschapsaccommodaties en sportaccommodaties.

De boekwaarde van de activa is per 1-1-2020 € 36 miljoen. De jaarlijkse afschrijvingen en aflossingen bedragen gemiddeld € 2 miljoen. Het investeringsniveau ligt de komende jaren hoger dan de jaarlijkse afschrijvingen waardoor de boekwaarde van de activa toeneemt naar € 56 miljoen eind 2022.
De boekwaarde van de grondexploitaties neemt af door verkoop van kavels. Eind 2022 verwachten nog één eigen grondexploitatie te hebben.