Begroting 2020

Van voorjaarsnota naar begroting

Toezicht provincie Limburg

Door de provincie is in 2019 voor de vierde keer een financieel verdiepingsonderzoek uitgevoerd. Het doel van dit onderzoek is een uitspraak te doen over de toezichtvorm voor de  begrotingsjaren 2019-2022.

Conclusie van het onderzoek
De conclusie van het financieel verdiepingsonderzoek is dat de gemeente Gennep voldoet aan de voorwaarden voor meerjarig repressief toezicht, ofwel 'toezichtarm'. De provincie heeft dan ook aldus besloten. Aan dit besluit is één voorwaarde verbonden:
"verwerk na vaststelling door de raad van het beheerplan gebouwen inclusief binnensportaccommodaties uiterlijk in de begroting 2021, maar bij voorkeur eerder, de financiële consequenties."

Kapitaalgoederen zijn van belang voor realisatie van gemeentelijke programma’s, zoals milieu, onderwijs en verkeer. Een integrale afweging tussen aanwezigheid van kapitaalgoederen, kwaliteitsniveau, onderhoud en visie is van strategisch belang voor de gemeente en voor de financiële positie.

Voor de wegen is een actueel beheersplan aanwezig. Voor de riolering is er een actueel Gemeentelijk Riolering Plan. Voor de gebouwen inclusief accommodaties is geen actueel beheersplan dat vastgesteld is door de raad.

Wij zijn hier wel volop mee bezig. Voor de kernen zijn voorzieningenplannen beschikbaar. Samen met de schoolbesturen, gemeente Mook en Middelaar en de gemeente Bergen werken we aan een Integraal Huisvestingsplan voor de scholen. Daarnaast vindt een onderzoek plaats naar de benodigde omvang en kwaliteit van de binnensportaccommodaties. Voor de gebouwen is in 2018 een nieuw meerjarenonderhoudsplan opgesteld. Dit zijn de bouwstenen om in 2020 een integraal voorstel voor te leggen aan de raad voor het beleid en beheer van de gebouwen en accommodaties waarvan we de financiële consequenties meenemen in de begroting 2021. Hiermee voldoen we aan door de provincie gestelde voorwaarde.